Начало » ХАРТА НА КЛИЕНТА
ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

/Утвърдена от Кмета на община Болярово със заповед № РД-5-282/26.05.2011г.; Актуализирана към 24.03.2015 г.; Актуализирана към 08.05.2020 г.; Актуализирана към 12.07.2022 г./

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

 

Водени от желанието си да предоставяме качествени административни услуги, отговарящи на съвременните изисквания, разработихме настоящата харта за правата на клиента, която има за цел да ви информира за общите и собствени стандарти за административно обслужване, възприети от община Болярово, за начините за допитване до потребителите, правата на потребителите и организацията на работа със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване.
Хартата на клиента на община Болярово е изготвена в съответствие с разпоредбите на Наредбата за административно обслужване.

 

І. Принципи и стандарти на административно обслужване в община Болярово.

Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията, Административно-процесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване за общите правила за организацията на административното обслужване, както и при гарантиране на:
- Равен достъп до административни услуги и до информация за административното обслужване;
- Любезно и отзивчиво отношение;
- Координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване;
- Надеждна обратна връзка;
- Високо качество на предоставяните услуги, като се намалят личните разходи и време за получаването им;
- Предоставяне на необходимата информация при спазване на Закона за достъп до обществена информация;
- Спазване на Закона за защита на личните данни.

В процеса на административното обслужване, служителите в общинската администрация се ангажират да спазват следните стандарти:
- Предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация по начин, удовлетворяващ изискванията на клиентите;
- Информация може да получите от информационните табла, намиращи се на входа на община Болярово;
- Ползваме ясни и лесно разбираеми формуляри и заявления, за да се опрости процеса на обслужване. На място в ЦАО на информационно табло ще намерите примерни образци на услугите.
- Всеки служител от общинската администрация носи персонална отговорност за свършената си работа може да бъде идентифициран от картата с имената и длъжността му.
Канали за достъп до информация и услуги:
- Отдели и служби на община Болярово - ул. "Д.Благоев" № 7 с работно време от понеделник до петък от 8,00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17,00 часа;
- Център за административно обслужване - 8,00 до 17.00 часа без прекъсване. Нашите служители ще отговорят на въпросите ви по повод обслужването и ще ви окажат необходимото съдействие.
- Възможност за устна форма на заявяване:
- Чрез лицензиран пощенски оператор - за получаване и при посечен адрес от заявител връщане на административен акт;
- Интернет страницата на Общината - http://www.bolyarovo.bg, където ще намерите информация за административните услуги, структурата на общинската администрация, телефони за връзка, електронни адреси, анкета за нивото и качеството на административното обслужване, актуални новини, обяви;
- В секция „Електронни административни услуги „ може да се информирате как да заявите предоставяните електронни услуги.
- Кутия в община Болярово за писмени сигнали, похвали и жалби;

Възможност за плащане на административни услуги по ЗМДТ и КАО
- по банков път;
- в пощенски станции на БП;
- Easypay;
- касово в Център за административно обслужване ;
- пост - терминал в Център за административно обслужване;
- чрез лицензиран пощенски оператор, като разходите по доставката се заплащат чрез наложен платеж за сметка на заявителя при посочване в заявление за комплексна административна услуга.

Телефони за справки в Община Болярово - 04741/ 6901, 6928.
Сигнали за корупция и нередности - 04741/6913.
Приемни дни : всеки ден.
Приемен ден на кмета на общината : Всеки понеделник на месеца от 14 до 16 часа. Записване при техническия секретар или на телефон 047416901.
Електронна поща: [email protected], [email protected]
Пощенски адрес: Община Болярово, ул. "Димитър Благоев" № 7.

Улеснили сме достъпа до услуги за клиентите в неравностойно положение, като сме направили рампа пред основната сграда на община Болярово и пред ЦАО.
ЦАО се намира на първи етаж и в него има столове, маси и пособия за попълване на документи.

Срокове
1. Срокът за отговор на писмени запитвания е 7 дни. Когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - 14 дни.
2. По искане за издаване на акт /документ/ - до 30 дни.
3. При искане за достъп до обществена информация - до 14 дни.
4. Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентни органи, се препращат не по-късно от 7 дни до съответните компетентни органи, с изключение на случаите в които се установи, че проблемът вече е поставен и пред тях.
5. Становище на предложение на гражданите се взема най-късно 2 месеца, след неговото постъпване и се съобщава в 7 дневен срок на подателя. При сложни въпроси, срока на решението може да се удължи до 6 месеца.
Решенията по направените предложения и сигнали не подлежат на обжалване.
Ако в предвидения срок не получите отговор от общинска администрация, попадате в случаите на т. н. "мълчалив отказ". Това е ситуацията, при която липсата на отговор се приравнява на изричен отказ, който може да се обжалва от Вас пред Административния съд.
При възможност, ще предоставим необходимата информация още при първия установен контакт с нас.
Ще осъществим исканата административна услуга в законовоопределените срокове.
Ще уведомяваме клиентите, за всички случаи, в които се налага удължаване на срока.
За запитвания от общ характер на място или по телефон ще получите отговор на момента, а при необходима допълнителна проверка в рамките на 15 минути.


ІІ. Начини за допитване до потребителите:

- Анкетна карта за изразяване становище на гражданите по качеството на административните услуги - предоставя се в ЦАО и на сайта на община Болярово.
- Анкетна кутия за удовлетвореността на гражданите от обслужването им в общинската администрация;
- Кутия за сигнали срещу корупция;
Получените мнения, предложения, похвали и оплаквания ще се анализират и ще се предприемат съответните действия в компетенциите на община Болярово.

 


От клиентите очакваме :

- Да се отнасят с уважение към служителите, които ги обслужват и да не проявяват агресивно поведение;
- Да са внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
- Да предоставят пълна и точна информация, необходима за получаването на съответната услуга;
- Да спазват обявените приемни дни и часове;
- Своевременно да ни уведомявате за настъпили промени в обстоятелствата;
- На анонимно подадени жалби и молби не бихме могли да отговорим.