Начало » Кметства
Кметства

КМЕТСТВА

КМЕТСТВО СТЕФАН КАРАДЖОВО
КМЕТ Димитър Димитров
АДРЕС п.к. 8725 с. Стефан Караджово, ул. „Стефан Караджа" 21
Телефон: 04742 2226
Мобилен телефон: 0879996024
Е-mail: [email protected]

КМЕТСТВО МАМАРЧЕВО

КМЕТ Марчо Добрев
АДРЕС п.к. 8743 с. Мамарчево, ул. „Георги Мамарчев" № 7
Телефон: 04743 2325
Мобилен телефон: 0879996031
Е-mail: [email protected]

КМЕТСТВО ВОДЕН

КМЕТ Стоянка Чакърова

АДРЕС 8751, с. Воден, ул. „Нико Пехливанов" № 69В
Телефон: 04748 22-35
Мобилен телефон: 0879996023
Е-mail: [email protected]

КМЕТСТВО ГОЛЯМО КРУШЕВО

КМЕТ НАМЕСТНИК Димо Рекалов

АДРЕС п.к. 8729, с. Голямо Крушево, „Пеньо Пенев" 31
Телефон 04744 2266

Мобилен телефон: 

E-mail: [email protected]     

КМЕТСТВО МАЛКО ШАРКОВО

КМЕТ НАМЕСТНИК Тодорка Метаксова
АДРЕС п.к. 8751, с. Малко Шарково, ул. „Димитър Благоев" № 23
Телефон 04745 3261
Мобилен телефон: 0879996028
Е-mail: [email protected]

КМЕТСТВО ПОПОВО

КМЕТ Ангел Апостолов
АДРЕС п.к. 8735, ул. „Г. Димитров" 17
Телефон: 04746 2230
Мобилен телефон: 0879996029
Е-mail: [email protected] 

 

 

КМЕТСТВО ШАРКОВО

КМЕТ Иван Апостолов
АДРЕС п.к. 8753, с. Шарково, ул. „Атанас Ангелов" № 6
Телефон: 04745 3336
Мобилен телефон: 0879996026  

E-mail: [email protected] 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА С КМЕТСКИ НАМЕСТНИК


с. ВЪЛЧИ ИЗВОР

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Васко Кърмъзов

АДРЕС п.к. 8723, с. Вълчи извор, ул. „Георги Димитров" № 3А
Телефон 04749 3375
Мобилен телефон: 0879996032 

Email:[email protected]  

с. ГОРСКА ПОЛЯНА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Стоян Михов
АДРЕС п.к. 8721, с. Горска поляна, ул. „Девети септември" № 1
Телефон 04749 3367
Мобилен телефон: 0879996030

E-mail: [email protected] 


 

с. ДЕННИЦА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Милена Стамова
АДРЕС п.к. 8726, с. Денница, ул. „Девети септември" № 2
Телефон 04747 2266
Мобилен телефон: 0879996039 

E-mail: [email protected]


 

с. ДЪБОВО

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Костадин ИВАНОВ

АДРЕС п.к. 8736 с.Дъбово, ул. „Рила" № 6
Телефон 04742 2466
Мобилен телефон: 0879996041 

E-mail: [email protected] 


 

с. ЗЛАТИНИЦА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Димитър Бъчваров
АДРЕС п.к. 8746, с. Златиница, ул. „Георги Димитров" № 16
Телефон 04743 2571
Мобилен телефон: 0879996040
Е-mail: [email protected] 

с. ИГЛИКА

Кметският наместник на село Иглика е и на село Ситово, със седалище в Ситово
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Станка Табурова
АДРЕС п.к. 8744, с. Ситово, ул. „Бяло море" № 1
Телефон 04745 3289
Мобилен телефон: 0879996069 

E-mail: [email protected]


 

с. КАМЕН ВРЪХ

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Красимир БОДУРОВ
АДРЕС п.к. 8728, с. Камен връх, ул. „Пирин" № 25 А
Телефон 04742 2349
Мобилен телефон: 0879996037 

E-mail: [email protected]


 

с. КРАЙНОВО

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Ангелина Василева
АДРЕС п.к. 8752, с. Крайново, ул. „Пирин" № 25
Телефон 04748 2370
Мобилен телефон 0879996033 

E-mail: [email protected] 

с. ОМАН

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Мара Никова
АДРЕС п.к. 8727, с. Оман, ул. „Иван Даскалов" № 5
Телефон 04747 2366 

E-mail: [email protected]


 

 

с. РУЖИЦА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Красимир Костов
АДРЕС п.к. 8722, с. Ружица, ул. „Георги Димитров" № 1
Телефон 04749 3230
Мобилен телефон: 0879996036 

E-mail: [email protected]


 

с. СИТОВО

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Станка Табурова
АДРЕС п.к. 8744, с. Ситово, ул. „Бяло море" № 1
Телефон 04745 3289
Мобилен телефон: 0879996069 

E-mail: [email protected]


 

 

с. СТРАНДЖА
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК Иванка Чалъмова
АДРЕС п.к. 8758, с. Странджа, ул. „Кирил и Методий" №1
Телефон 04748 2219
Мобилен телефон: 0879996034 

Е-mail: [email protected]Съгласно изискванията на Закона за административно териториалното устройство на Република България, на територията на община Болярово има 2 кметства: Стефан Караджово и Мамарчево. Селата Попово, Воден, Г.Крушево, М.Шарково, Шарково, Странджа, Крайново, Дъбово, Камен връх, Оман, Денница, Ружица, Вълчи извор, Горска Поляна, Златиница, Ситово и Иглика са населени места са с кметски наместник. Правомощията на кмет на град Болярово, който е административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината.

Съгласно Устройствения правилник на общинската администрация на община Болярово за 2019-2023 г., Кметът на кметство:
1.изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
2.организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
3.отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
4.приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
5.води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
6.осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
7.осигурява спазването на обществения ред; има правомощия по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
8.организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
9.организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината,отнасящи се до територията и гражданите на района или кметство;
10.изпълнява функции,възложени му от кмета на общината.
11.представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
12.прави публичен отчет пред населението на кметството на всеки 12 месеца;
13.свиква общо събрание на населението в кметството;
Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.
Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

Кметските наместници имат следните пълномощия:
1.организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;
2.упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
3.предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;
4.предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;
5.организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
6.водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;
7.отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното място;
8.представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии.
Кметските наместници се отчитат писмено за дейността си пред кмета на общината на 12 месеца.
Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до населеното място.
Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.