2016г.

 

Р. 184 - Относно предложение за придобиване на право на собственост чрез дарение от Дженко Иванов Даскалов управител и едноличен собственик на капитала на ЕООД ”Дженко Даскалов” с ЕИК 128586401 със седалище гр. Болярово и адрес на управление ул. ”Граничарска” бл.15 вх. Г ет. 3 ап. 45 във връзка с разработен проект относно застрояване на поземления му имот в стопанския двор на гр. Болярово към общински поземлен имот стопански път с идентификатор 05284.589.4 /нула петдесет и две осемдесет и четири точка петстотин и осемдесет и девет точка четири /от собствения на ЕООД ”Дженко Даскалов” с ЕИК 128586401 поземлен имот с идентификатор 05284.589.654 /нула петдесет и две осемдесет и четири точка петстотин и осемдесет и девет точка шестстотин и петдесет и четири/ стар идентификатор 05284.589.2/ намиращ се в стопанския двор на гр. Болярово и представляващ: обособен от имота на дружеството недвижим поземлен имот с идентификатор 05284.589.662 с площ 68 кв. м. който по регулация е в източната част на имота му при граници и съседи: 05284.589.664; 05284.589.663;05284.589.4;05284.589.655
Р. 183 - Относно предложение за придобиване на право на собственост чрез дарение от Димитринка Лечкова Маджарова председател на съвета на директорите на „Агроуслуги - 98” АД с ЕИК 128050377 със седалище гр. Болярово във връзка с разработен проект относно ведомствен път в стопанския двор на гр. Болярово към общински поземлен имот стопански път с идентификатор 05284.589.4 /нула петдесет и две осемдесет и четири точка петстотин и осемдесет и девет точка четири /от собствения на дружеството поземлен имот с идентификатор 05284.589.663 /нула петдесет и две осемдесет и четири точка петстотин и осемдесет и девет точка шестстотин и шестдесет и три/стар няма, номер по предходен план с идентификатор 589004/ намиращ се в стопанския двор на гр. Болярово и представляващ: обособен от имота на дружеството недвижим поземлен имот с идентификатор 05284.589.4 с площ 857 кв. м. който по регулация е в източната част на имота му при граници и съседи: 05284.589.654; 05284.589.663; 05284.589.4; 05284.589.372; 05284.589.8; 05284.589.1; 05284.589.9; 05284.589.621; 05284.589.618; 05284.589.662;05284.589.655; 05284.589.656