Страницата не съществува или е преместена.

Notice: Undefined property: Page::$title in /var/www/bolyarovo.eu/public/_inc_public/class.page.php on line 91
СТРУКТУРА И ЧИСЛЕНОСТ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

КМЕТ НА ОБЩИНА

ЗАМ.КМЕТ

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

ГЛ. АРХИТЕКТ

ГЛ. ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ „АПИО"

ГЛ. ЕКСПЕРТ

СПЕЦИАЛИСТ ГРАО

СПЕЦИАЛИСТ ЧР

ДЕЛОВОДИТЕЛ

СПЕЦИАЛИСТ ОМП И ГЗ

СПЕЦИАЛИСТ

ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

ДОМАКИН-ШОФЬОР

ШОФЬОР

ХИГИЕНИСТ

 

ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ И ФСД"

ГЛ. ЕКСПЕРТ

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

СЧЕТОВОДИТЕЛ

КАСИЕР

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ БЮДЖЕТ

ГЛ.ЕКСПЕРТ ТРЗ

ДАНЪЧЕН ИНСПЕКТОР МДТ

ЕКСПЕРТ МДТ

СЧЕТОВОДИТЕЛ МДТ

 

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО"

ГЛ. ЕКСПЕРТ

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ИД

СПЕЦИАЛИСТ

ГЛ.ЕКСПЕРТ ТСУ

СПЕЦИАЛИСТ

СПЕЦИАЛИСТ ПРОГРАМИ ТРУД.ЗАЕТОСТ

МЛ.ЕКСПЕРТ „ЕКОЛОГ"

 

ОТДЕЛ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

ГЛ. ЕКСПЕРТ

СПЕЦИАЛИСТ ХД

СПЕЦИАЛИСТ СОЦ.ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА

СПЕЦИАЛИСТ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

СЕКРЕТАР МКБППМН

 

ОТДЕЛ "ПРОЕКТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

 ЕКСПЕРТ