Начало » Дейности и услуги » Общинска собственост
Общинска собственост

2398 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ (ОТМ.) С ЖИЛИЩНИ НУЖДИ ПО ЧЛ.2, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

 

Нормативно основание:
Закон за наемните отношения-отн.
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
Закон за местните данъци и такси - чл.115
Необходими документи:
• Заявление по образец

• Декларация за имотно състояние

Цена: 4.00 лв.
Срок за изпълнение: 7 дни

2105 УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ - КАРТОТЕКИРАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

Нормативно основание:
Закона за общинската собственост - чл.45а, ал.1
КАРТОТЕКИРАНЕ:
Необходими документи:
• Заявление по образец

• Декларация по одобрен от кмета на общината текст, съгласно чл.14, ал.2 от Наредба №10 на ОбС-гр.Болярово
• Квитанция за платена такса
• Други документи при поискване /ТЕЛК/
Цена: 4,00 лв.
Срок за изпълнение: до обявяване на списък на картотекираните граждани /6 месеца/

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ:
Необходими документи:
• Заявление по образец
Цена: 4.00 лв.
Срок за изпълнение: 7 дни

2021 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Нормативно основание:
Закона за общинската собственост - чл.62, ал.4
Необходими документи:
• Заявление по образец
• Документ за собственост
• Актуална скица на имота /при необходимост/
Цена: 15,00 лв.
Срок за изпълнение: 7 дни

1988 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТПИСАН ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕН ОБЩИНСКИ ИМОТ

Нормативно основание:
Закона за общинската собственост - чл.62, ал.4
Необходими документи:
• Заявление по образец
• Документ за собственост
• Копие от актуална скица
• Удостоверение за наследници /при необходимост/
Цена: 10.00 лв.
Срок за изпълнение: 7 дни

 

2095 СПРАВКИ ПО АКТОВИТЕ КНИГИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Нормативно основание:
Закона за общинската собственост - чл.62, ал.2
Закон за местните данъци и такси - чл.115
Необходими документи:
Заявление по образец
• Документ за самоличност
Цена:
• За справки - няма ценя
• За заверка - 1,00 лв. на страница
Срок за изпълнение: 3 дни

2078 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Нормативно основание:
Закона за общинската собственост - чл.62, ал.4, във връзка с Гражданскопроцесуален кодекс - чл.587
Необходими документи:
• Заявление по образец
• Документ за собственост
• Копие от актуална скица
• Удостоверение за наследници /при необходимост/
• Удостоверение за родствена връзка /при необходимост/
Цена: 10.00 лв.
Срок за изпълнение: 7 дни

 

Подаването на искането за извършване на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:
1. Чрез изтегляне на образеца за исканата услуга от сайта на общината, попълване, сканиране на попълнения образец и изпращане по електронен път на адрес: [email protected]
2. Чрез изпращане на попълнения образец чрез пощата или куриер.
3. Чрез подаване на документа в центъра за административно обслужване на общината.
След заплатена цена на услугата - по банков път или в брой в центъра за административно обслужване, съответната административна услуга може да се получи на точно посочен адрес чрез куриер или по пощата, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, документа от исканата услуга, се получава в центъра за административно обслужване на общината.