Начало » Кмет и неговия екип » Кмет на Община Болярово
Кмет на Община Болярово

 Кмет на Община БоляровоХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВe-mail:
[email protected]
тел. 04741/6250

Роден на 30.07.1956 г. в с.Крайново обл.Ямбол.


Завършил Институт за Учители специалисти гр.Ямбол през 1979г.


От 1991 година до 1995 година
e бил
зам.кмет на Община Болярово.


През 1995 е издигнат и избран за
кмет на Община Болярово.


Семеен, с две деца.

-Член на контролния съвет на Асоциация на общинските гори

-Член на контролния съвет на РАО"Тракия"

-Заместник- представител на състав на българската национална делегация в
Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа за мандата
2012г.-2016г.Девизът му е:„С открита душа към хората и проблемите на родния край".

 

ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО - ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ 14,00 ДО 16,00 Ч. 

 

Като орган на изпълнителната власт в общината
Кметът :


1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните
изпълнителни органи;

3. назначава и освобождава от длъжност
заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената
на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската
администрация;

4. организира
изпълнението на общинския бюджет;

5. организира
изпълнението на дългосрочните програми;

6. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет
отчет за изпълнението им два пъти годишно;

7. организира
изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на
Президента на Републиката и на Министерския съвет;

8. поддържа
връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с
други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

9.организира
и ръководи управлението при кризи в общината, председателства съвета по
сигурност и управление при кризи;

10. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за
територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени
планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и
организира изпълнението им;

11. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да
възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се
поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други
длъжностни лица от общинската администрация;

12. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

13. сигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в
заседанията му с право на съвещателен глас;

14.осигурява
организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в
заседанията му с право на съвещателен глас;

15. утвърждава устройствения правилник на общинската
администрация;