Начало » Достъп до информация
Достъп до информация
Untitled 1

Достъп до информация

 

Уважаеми дами и господа,

       

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в

РБългария, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение

относно дейността на администрацията.

Достъп до обществена информация се предоставя на основание писмено заявление в

отдел”ГРАО”  на Община Болярово, което се регистрира в специален дневник.

Вашето заявление следва да съдържа:

   1 .Трите имена, съответно наименование и седалище на заявителя.

   2.Описание на исканата информация.

   3.Предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

   4.Адрес за кореспонденция със заявителя.

 

 Ако в заявлението не се съдържат горепосочените данни, то се оставя без разглеждане.

Екземпляр от утвърдения в Община Болярово формуляр за достъп до обществена информация  се получава в Центъра за административно обслужване.

В еднодневен срок се завежда и се разглежда от общинска администрация в срок, не по-късно от 14 дни.След този срок следва писмено уведомление за решението за представяне  на информация или отказ за достъп.

 Достъпът може да бъде отказан :

1.Когато исканата информация е класифицирана, представляваща държавна или служебна тайна.

2.Когато засяга интересите на трето лице и няма неговото изрично писмено съгласие  за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

Когато в общинска администрация Болярово не се съхранява исканата информация, подаденото заявление се препраща до компетентния орган-

Решението на кмета на общината за достъп до обществена информация се обжалва пред административните съдилища или пред Върховния Административен Съд.