Начало » Достъп до информация
Достъп до информация

Untitled 1

 

ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО В ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ
ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ, 
СЪЗДАВАНА И СЪХРАНЯВАНА ОТ ОБЩИНА БОЛЯРОВО

 

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.

Достъп до обществена информация се предоставя от Община Болярово въз основа на писмено заявление или устно запитване.
Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане.
Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ се регистрират в деловодната система на Община Болярово, чрез АИС „АКСТЪР ОФИС" със самостоятелен регистрационен индекс в деня на тяхното постъпване.
Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по факс в Община Болярово, по електронен път на адреса на електронната поща [email protected] или чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от администрацията на Министерския съвет - https://pitay.government.bg.
Примерен формуляр на заявлението се предоставя при поискване от заявителя в Центъра за административни услуги, а в електронен вариант е публикуван и на Интернет-страницата на община Болярово в секция „Достъп до обществена информация".

Звено за приемане на заявления по ЗДОИ:

Център за административни услуги
Адрес: 8720 град Болярово, ул. „Д. Благоев" 7
Работно време: от 8.00 ч. до 17.00 ч. /без прекъсване/
Длъжностно лице по ЗДОИ: Валентина Янева
Телефон 04741/6926
Място за преглед /четене/ на предоставената обществена информация:
В Центъра за административно обслужване при длъжностното лице по ЗДОИ.

 

Такси за предоставяне на достъп до обществена информация

НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. на Министерство на финансите за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на разходите по предоставяне на информацията, размерът на които се определя съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. на Министерство на финансите за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (обн., ДВ, бр. 22 от 2022 г.) и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят в касата на Община Болярово или по банков път по банковата сметка на общината: IBAN BG04UBBS88888433498000 BIC UBBSBGSF в Обединена българска банка - клон Елхово.
Информацията се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията съгласно тарифа, приета от Министерския съвет. Таксата се внася в касата на Община Болярово или по банков път по банковата сметка на общината: IBAN BG04UBBS88888433498000 BIC UBBSBGSF в Обединена българска банка - клон Елхово. 

Интерактивен наръчник за достъп до информация - създаден от Програма Достъп до информация 


Закон за достъп до обществена информация

 

 

Заявление за достъп до обществена информация - docx

Заявление за предоставяне на информация за повторно използване - docx