Начало » Достъп до информация
Достъп до информация
Untitled 1

Достъп до информация

 

Уважаеми дами и господа,

       

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в

РБългария, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение

относно дейността на администрацията.

Достъп до обществена информация се предоставя на основание писмено заявление в

отдел”ГРАО”  на Община Болярово, което се регистрира в специален дневник.

Вашето заявление следва да съдържа:

   1 .Трите имена, съответно наименование и седалище на заявителя.

   2.Описание на исканата информация.

   3.Предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

   4.Адрес за кореспонденция със заявителя.

 

 Ако в заявлението не се съдържат горепосочените данни, то се оставя без разглеждане.

Екземпляр от утвърдения в Община Болярово формуляр за достъп до обществена информация  се получава в Центъра за административно обслужване.

В еднодневен срок се завежда и се разглежда от общинска администрация в срок, не по-късно от 14 дни.След този срок следва писмено уведомление за решението за представяне  на информация или отказ за достъп.

 Достъпът може да бъде отказан :

1.Когато исканата информация е класифицирана, представляваща държавна или служебна тайна.

2.Когато засяга интересите на трето лице и няма неговото изрично писмено съгласие  за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

Когато в общинска администрация Болярово не се съхранява исканата информация, подаденото заявление се препраща до компетентния орган-

Решението на кмета на общината за достъп до обществена информация се обжалва пред административните съдилища или пред Върховния Административен Съд.  

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДАДЕНО НА ИМЕЙЛ АДРЕС: [email protected]