Начало » Общински съвет » Заседания на ОС » Мандат 2019 - 2023 г.
Мандат 2019 - 2023 г.

 

 
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО
ЗА МАНДАТ 2019 - 2023 Г.

 

1. ПЪРВО заседание на Общински съвет - 04.11.2019 г. от 14,00 ч.

Дневен ред - проект

2. ВТОРО заседание на Общински съвет - 28.11.2019 г. от 09,30 ч.

Стратегия за управление на общинската собственост 

3. ТРЕТО заседание на Общински съвет - 19.12.2019 г. от 09,30 ч.

Решения 1 2 3 4 5 6 Приложение към т. 6КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2022 Г.   7 8 9  

4.  ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет - 30.01.2020г. от 09,30 ч.

Решения 1 Приложение към т.1 План за заседанията на ОбС за 2020 

2 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА МАНДАТ 2015-2019 Г. ПРЕЗ 2019 Г.

3 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

4 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2020 Г. - ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

5 6 КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ГОДИШНИНИ, ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ ПРЕЗ 2020 Г. В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

7 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2019 г.

8 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2019 г.

9 ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА БОЛЯРОВО 

10 11 12 13 14 15    

5. ПЕТО заседание на Общински съвет - 12.02.2020 г. от 09,30 ч.

Решения 1 2 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ 2020 Г. 3 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2019 г. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2020 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО 4 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2019 г. 5 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2020 г. 6 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019 г. 7 8 9 10   

6. ШЕСТО заседание на Общински съвет - 14.04.2020 г. от 09,30 ч.

Решения 1 ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 г. 2 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2021 г. 3 4 5 6 7 8 9 10 ГОДИШЕН ДОКЛАД 2019 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА БОЛЯРОВОДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО И АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА БОЛЯРОВО 11 12 13 14 15 16 17 ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2019 г. 18  

7. СЕДМО заседание на Общински съвет - 27.05.2020 г.от 09,30 ч.

Решения 1 2 ОТЧЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА 2019 г. 3 ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И НАРЕДБА № 14 ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО - ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2019 г. 4 ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ПО ЧЛ. 133, 134 И 178 И ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОБЩИНИТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2019 г. 5 ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА ЗА 2019 г. 6 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2021 г. В ОБЩИНА БОЛЯРОВО 7 8 9 10 11 12 13 14  15  16

8. ОСМО заседание на Общински съвет - 25.06.2020 г. от 09,30 ч.

 

Решения 1 2 3 4 5 ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА 2019 г. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  

9. ДЕВЕТО заседание на Общински съвет - 29.07.2020 г. от 09,30 ч.

 

Решения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 

10. ДЕСЕТО заседание на Общински съвет - 24.09.2020 г. от 09,30 ч.

 

Дневен ред Протокол Решения  

 

11. ЕДИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет - 29.10.2020 г. от 09,30 ч. 

Дневен ред Протокол Решения  

 

12. ДВАНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет - 27.11.2020 г. от 09,30 ч. 

Дневен ред Протокол Решения  

 

13. ТРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет - 22.12.2020 г. от 09,30 ч. 

Дневен ред Протокол Решения  

 

14. ЧЕТИРИНАДЕСЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет - 13.01.2021 г. от 09,30 ч. 

Дневен ред Протокол Решения  

 

15. ПЕТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет - 25.01.2021 г. от 09,30 ч. 

Дневен ред Протокол Решения  

 

16. ШЕСТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет - 25.02.2021 г.. от 09,30 ч. 

Дневен ред Протокол Решения  

17. СЕДЕМНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет - 29.03.2021 г. от 09,30 ч. 

Дневен ред Протокол Решения  

 

18. ОСЕМНАДЕСЕТО /извънредно/ заседание на Общински съвет - 14.04.2021 г. от 09,30 ч. 

Дневен ред Протокол Решения