Декларации по чл.35,ал.1,т.2 - 2020 г.

 

РЕГИСТЪР

на подадените ежегодни декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

№ по ред

Вх.№ и дата на подаване на декларацията

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия на подателя

Длъжност

1.

1/15.05.2020г.

Чл.35,ал.1,т.2

част I и част II

Марчо Добрев

Кмет на кметство с. Мамарчево

2.

2/20.05.2020г.

Чл.35,ал.1,т.2

част I и част II

Димитър Димитров

Кмет на кметство с. Ст. Караджово