Начало » Програми, отчети, стратегии
Програми, отчети, стратегии

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 ГОДИНА

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2022 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 Г.

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2020 - 2030 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021 г. - ДЕКЕМВРИ 2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2021 г. В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2021 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ 2021 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2021 г.

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2020 Г. И ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2021 Г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2020 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2019 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2020 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2019 г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПРЕЗ 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2019 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2020 г.

ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА ЗА 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ПО ЧЛ. 133, 134 И 178 И ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОБЩИНИТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2019 г.

ОТЧЕТ ПО ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И НАРЕДБА № 14 ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО - ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ПО ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА 2019 г.

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2019 г.

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 2020 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ДОКЛАД ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО И АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД 2019 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ОТЧЕТ ЗА 2019 г. ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020