Декларации по чл.35, ал. 1, т. 2 - 2021 г.

 

 

РЕГИСТЪР

 

на подадените ежегодни декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 

№ по ред

Вх.№ и дата на подаване на декларацията

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име и фамилия на подателя

Длъжност

1.

1/10.05.2021г.

Чл.35,ал.1,т.2

част I и част II

Димитър Димитров

Кмет на кметство с. Стефан Караджово

2.

2/14.05.2021г.

Чл.35,ал.1,т.2

част I и част II

Марчо Добрев

Кмет на кметство с. Мамарчево