Домашни любимци

Регистрация на домашен любимец - куче
Съгласно Закона за местните данъци и такси и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на домашни кучета следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му.

В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът трябва да подаде Декларация по утвърден образец и да заплати такса в дирекция "Местни данъци и такси" при Община Болярово. Към декларацията се прилагат копие от ветеринарномедицинския паспорт на кучето - страниците с описание и идентификация на животното, име и адрес на собственика и лекуващия ветеринарен лекар и при необходимост документ удостоверяващ целта на ползването му.

Годишната такса е в размер на 5 лв., съгласно НАРЕДБА № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени за услугите, предоставяни от общината, утвърдена от Общински съвет-Болярово, и се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Партида на декларирано куче се закрива след подаване в община Болярово на заявление от собственика на кучето. Такса за притежаване на куче не се дължи от месеца, следващ месеца през който е подадено заявлението.

Регистрацията се извършава от длъжностно лице в Община Болярово, след подаване от собствениците на кучета на декларация и заплащане на такса за притежаване на куче в дирекция "Местни данъци и такси".

При административната регистрация, данните за всяко домашно куче и неговия собственик се вписват в регистър. В резултат на това, Вие ще получите "Регистрационен талон за притежаване и отглеждане на куче" и ще научите какви са Вашите права и задължения според местната нормативна уредба. Регистрационният талон и ветеринарномедицинския паспорт на Вашето куче са документите, с които трябва да извеждате домашния си любимец извън дома.

От заплащане на такса са освободени, след представяне на документ, собствениците на:
1. кучета на лица с увреждания;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.
Това, че Вашето куче попада в някоя от категориите, освободени от таксата, не означава, че сте освободени от задължението да направите административна регистрация на Вашия любимец

Публичен регистър на домашните кучета на територията на община Болярово