СЪОБЩЕНИЯ

Публикувано на 29.10.2021 г.

Служба "ГРАО" ще работи и на 30 октомври до 18 часа

Във връзка с насрочените избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. напомняме, че на 30 октомври 2021 г. включително, изтича срокът за:
- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
- подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за президент и вицепрезидент и за народни представители, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели.
За целта Община Болярово е организирала дежурство до 18,00 ч. на 30 октомври 2021 г.
С Решение № 60-ПВР/НС Ямбол от 29.10.2021 г. на Районна избирателна комисия - Ямбол и Заповед № РД-5-639/13.10.2021 г. на кмета на община Болярово е образувана 1 (една) избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Болярово.
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 30 октомври 2021 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден - до 08.11.21г. включително.


  Публикувано на 28.10.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия организира демонстрационни гласувания

в Стефан Караджово и в Болярово

И на предстоящите на 14 ноември избори за президент и вицепрезидент и за народни представители в две от избирателните секции ще се гласува с машини - във втора секция в Болярово и в седма секция в Стефан Караджово. С една карта ще гласуваме едновременно и за двата избора.
На 2 ноември от 11:00-14:00 часа Районна избирателна комисия - Ямбол ще монтира в Стефан Караджово демонстрационна машина, на която всеки избирател ще има възможност да види нагледно как трябва да направи своя избор.
На 4 ноември от 11:00-14:00 часа демонстрационна машина ще има и пред сградата на община Болярово.
А можете да видите как се гласува и чрез този симулатор.
https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/

 


Публикувано на 30.09.2021 г.
СЪОБЩЕНИЕ
РИК-Ямбол и Община Болярово уведомяват избирателите:

 

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува в населеното място по настоящия си адрес, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 30.10.2021г. (не по-късно от 14 дни преди изборния ден).
Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква.

Общинската администрация по настоящ адрес предава информация за подадените искания и електронни заявления на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.

 


Публикувано на 30.09.2021 г. 

 

СЪОБЩЕНИЕ
РИК-Ямбол и Община Болярово уведомяват избирателите с трайни увреждания:

 

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок до 30.10.2021г. (не по-късно от 14 дни преди изборния ден) в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес по чл.36 от ИК. За електронното заявление не се изисква подпис.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 30.10.2021г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 8.11.2021г. (не по-късно от 5 дни преди изборния ден) и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Органът на съответната общинска администрация установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение:

служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление;
като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка по т. 1 е неуспешна.
Имената на избирателя, направил искане за гласуване с подвижна избирателна кутия, се заличават от избирателния списък и се вписват от съответната общинска администрация в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.