ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ

Публикувано на 3.11.2021 г.

Образци на удостоверения, които ще бъдат издавани от звената "Български документи за самоличност" при ОДМВР във връзка с предстоящите избори на 14.11.2021г. , за граждани, които не притежават валидни документи за самоличност 

 


Публикувано на 2.11.2021 г.

На вниманието на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация,

съгласно Закона за здравето  

С Решение № 837-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия утвърди бланка-образец на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Бланката можете да изтеглите от тук

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, различни от секциите, в които гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Секциите за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия се образува, ако до 10 ноември има подадени не по-малко от 7 (седем) заявления.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/кметството/ кметския наместник в периода от 1 ноември до изборния ден включително.

Заявлението се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.


Публикувано на 2.11.2021 г. 

 


 

Публикувано на 29 Октомври 2021

Служба "ГРАО" ще работи и на 30 октомври до 18 часа

Във връзка с насрочените избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. напомняме, че на 30 октомври 2021 г. включително, изтича срокът за:
- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
- подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за президент и вицепрезидент и за народни представители, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели.
За целта Община Болярово е организирала дежурство до 18,00 ч. на 30 октомври 2021 г.
С Решение № 60-ПВР/НС Ямбол от 29.10.2021 г. на Районна избирателна комисия - Ямбол и Заповед № РД-5-639/13.10.2021 г. на кмета на община Болярово е образувана 1 (една) избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Болярово.
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 30 октомври 2021 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден - до 08.11.21г. включително.


 

Публикувано на 28.10.2021 г.

Районна избирателна комисия организира демонстрационни гласувания

в Стефан Караджово и в Болярово

И на предстоящите на 14 ноември избори за президент и вицепрезидент и за народни представители в две от избирателните секции ще се гласува с машини - във втора секция в Болярово и в седма секция в Стефан Караджово. С една карта ще гласуваме едновременно и за двата избора.
На 2 ноември от 11:00-14:00 часа Районна избирателна комисия - Ямбол ще монтира в Стефан Караджово демонстрационна машина, на която всеки избирател ще има възможност да види нагледно как трябва да направи своя избор.
На 4 ноември от 11:00-14:00 часа демонстрационна машина ще има и пред сградата на община Болярово.
А можете да видите как се гласува и чрез този симулатор.
https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/

 


РИК-Ямбол и Община Болярово уведомяват избирателите:

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и желае да гласува в населеното място по настоящия си адрес, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в срок до 30.10.2021г. (не по-късно от 14 дни преди изборния ден).

Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква.

Общинската администрация по настоящ адрес предава информация за подадените искания и електронни заявления на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.


Публикувано на 30.09.2021 г.

 РИК-Ямбол и Община Болярово уведомяват избирателите с трайни увреждания:

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок до 30.10.2021г. (не по-късно от 14 дни преди изборния ден) в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес по чл.36 от ИК. За електронното заявление не се изисква подпис.
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 30.10.2021г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 8.11.2021г. (не по-късно от 5 дни преди изборния ден) и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.
Органът на съответната общинска администрация установява наличието на трайно увреждане на избирателя, което не му позволява да упражни избирателното си право в изборно помещение:
служебно, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление;
като изиска документ от ТЕЛК (НЕЛК), когато служебната проверка по т. 1 е неуспешна.
Имената на избирателя, направил искане за гласуване с подвижна избирателна кутия, се заличават от избирателния списък и се вписват от съответната общинска администрация в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.