Античност

ПРАИСТОРИЧЕСКА ЕПОХА (VІ-І хилядолетие преди Христа)

Явор Русев от Регионален исторически музей - Ямбол посочва в статията си "НЕДВИЖИМОТО АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО - СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ", че първите открити от археолозите до момента сведения за наличието на живот в боляровския край са от късния неолит (края на VІ-ото хилядолетие преди Христа) и са открити в долните пластове на селищни могили. 

Селищни могили - 2 Площни селища - 3 Некрополи - 2

гр. Болярово с. Странджа с. Попово

с. Воден с. Попово с. Златиница 

с. Горска поляна

 

През 1999 г. при изграждането на Газопровод 2 са проучени:

- Култови ями в с. Горска поляна,

- Селище от късножелязната епоха в с. Оман,

- Надгробна могила и селище от тракийската епоха в с. Горска поляна.

По време на експедиция "Странджа" в периода 2004-2006 г. са открити и проучени:

Надгробна могила от тракийски произход в с. Вълчи извор;

Тракийска гробница в с. Ружица;

- Надгробна могила от бронзовата епоха в с. Попово. 

В КАТАЛОГ НА ПРАИСТОРИЧЕСКИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО, Вести на Ямболския музей, 2019 г., бр. 9, Тодор Вълчев посочва подробности за обекти от периода Караново III (късна новокаменна епоха, ок. 5500-4950 пр.н.е.) до късната бронзова епоха в Болярово, Голямо Крушево, Горска поляна, Иглика, Мамарчево, Попово, Ситово, Воден, Златиница.

 

АНТИЧНА ЕПОХА (V век преди Христа - VІ век след Христа)  

През периода от V в. пр. Хр. до I в. сл. Хр. територията на днешната община Болярово е била в пределите на първата могъща тракийска държава - Одриското царство. Сред тракийските племена по тези земи с най-голяма численост са астите, обитаващи северните склонове на Странджа, одрисите, населяващи долината на река Тунджа и кените, за които споменава древногръцкият историк Херодот.

След смъртта на Реметалк III, който не оставя наследник, от Одриското царство в 45 - 46 г. сл. Хр. е образуваната римска провинция Тракия. 

Археологически обекти от този период се намират около почти всички населени места в региона. 

Крепости - 5 Площни селища - 8 Некрополи - 4

гр. Болярово с. Воден с. Попово

с. Воден с. Попово с. Златиница

с. Камен връх с. Горска поляна с. Горска поляна

с. Оман с. Иглика с. Ружица

с. Голямо Крушево с. Денница - 2

с. Голямо Крушево - 2

 

Данните са от статията "НЕДВИЖИМОТО АРХЕОЛОГИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО - СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ" на Явор Русев от Регионален исторически музей-Ямбол, публикувана в книгата "Бъдещето има минало - отбелязване на 150 години от смъртта на Стефан Караджа по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018" в рамките на едноименен проект на Община Болярово, който е финансиран по грантова схема "Подкрепа на инициативи на общините, свързени с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018".