Дауд бейли - дн. Златиница

  ДАУД БЕЙЛИ [Daud beyli] داودبكلو - дн. Златиница, общ. Болярово

Част от НАХИЯ/КАЗА КЪЗЪЛ АГАЧ.  

 

В първите три от разглеждани регистрации селото е част от вакъфа на имарета на султан Байезид II (1481 - 1512) в Едирне (Одрин).
През 1516/18 г.899 в него са описани 15 мюсюлмански домакинства и петима неженени мюсюлмани - 7 от записаните са конвертити първо поколение. Общият приход в размер на 3570 акчета е формиран от облагане
върху добив на/от: пшеница, ечемик, кошери, леща, зеленчукови градини; воденици, ресм-и чифт, ниабет и арусане.
Регистрацията от 1530 г.900 представя селището със следните демографски и финансови характеристики: ханета мюсюлмани - 14, неженени мюсюлмани - 3, приход: 3550 акчета.
През 1558 г. в селото са описани 12 мюсюлмански ханета категория чифт, 1 - категория половин чифт, 5 - категория бенак и двама неженени мюсюлмани - трима от регистрираните са конвертити първо поколение.
Приходът от него, в размер на 3685 акчета, е формиран от облагане върху добив на/от: пшеница, смесено зърно, кошери, зеленчукови градини; ресми чифт, ниабет и арусане.
В регистрациите от последната четвърт на столетието селището е с водещ дублетен топоним Йенидже кьой и е част от вакъфа на Ибрахим паша.

През 1570 г.902 във въвеждащата вакъфа информация е посочен както титуляря на вакъфа, така и кратко обяснение на фактологията около него - султан Сюлейман I (1520 - 1566) издал темликнаме за селото на Ибрахим паша, който го превърнал във вакъф на имарета и джамията си - обстоятелство, регистрирано в „новия държавен дефтер".
В Йенидже кьой с друго име Дауд бей са описани 6 мюсюлмански ханета категория чифт, от които 5 на ямаци, 5 - категория половин чифт, 30 - категория бенак, четирима неженени мюсюлмани (общността има имам, четирима от регистрираните са конвертити първо поколение) и 4 християнски домакинства, от които 2 на „пришълец".
903 Общият приход от селото в размер на 5201 акчета е формиран от облагане върху добив на/от: пшеница, смесено зърно, зеленчукови градини, кошери, сено; воденици,
ресм-и чифт, ресм-и тапу, ниабет и арусане, други сборни такси.
През 1596 г.904 в селището са регистрирани 44 мюсюлмански домакинства категории чифт, половин чифт и бенак, 7 неженени мюсюлмани (общността има имам; шестима от описаните са конвертити първо поколение)
и 4 християнски домакинства. Приходът от него, в размер отново на 5201 акчета, е формиран от данъчните позиции, цитирани при предната регистрация.

Дамян Борисов • Справочник за селища в Северна Тракия през ХVІ в. Част ІІ