Начало » Проекти на Община Болярово » Изпълнени проекти » Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци
Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци

 

 

  Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци",

 

Договор № BG05SFOP001-2.025-0015-C01/20.07.2022 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление"съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса", процедура BG05SFOP001-2.025.

 

 БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ "ВОБ - ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ"

 ПАРТНЬОР: ОБЩИНА БОЛЯРОВО 

 СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 12 МЕСЕЦА 

 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 48 960 лв. 

 

Разработени материлаи по Дейност 1  
Разработени материали по Дейност 2

 

Разработени материали по Дейност 3

„Анализ и резултати от проведените онлайн петиции през месец март и април 2023 г. бяха разработени в рамките на Дейност 3 по проект "Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци", който е финансиран от Оперативна програма "Добро управление". Основна цел на дейността беше да се даде възможност за онлайн гласуване на принципа на петиция, тъй като това дава възможност за пряко участие на гражданите при осъществяването на държавната власт и местното самоуправление."