Начало » Проекти на Община Болярово » Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци
Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци

 

 

  Проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци",

 

Договор № BG05SFOP001-2.025-0015-C01/20.07.2022 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление"съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса", процедура BG05SFOP001-2.025.

 

 БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ "ВОБ - ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ"

 ПАРТНЬОР: ОБЩИНА БОЛЯРОВО 

 СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 12 МЕСЕЦА 

 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 48 960 лв. 

 

Разработени материлаи по Дейност 1  
Разработени материали по Дейност 2