Начало » Проекти на Община Болярово » Укрепване на общинския капацитет на Община Болярово
Укрепване на общинския капацитет на Община Болярово

 

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
 
 
ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0024-C01
„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО"
Програма „Развитие на човешките „ ресурси"2021-2027 г.
www.esf.bg

 


Публикувано на 02.02.2024г.
                                                                      И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

На 01.02.2024 г. в гр. Болярово по проект „Укрепване на общинския капацитет", Договор № BG05SFPR002-2.002-0024-C01  финансиран от Европейския социален фонд + чрез програма „Развитие на човешките ресурси"2021-2027 г. се проведе информационно - разяснителна кампания за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрирани здравно - социални услуги предоставяни на територията на община Болярово. Проекта е насочен към предоставяне на услуги по ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ в частта свързана с насочване за ползване на социални услуги от общината. Оказване на подкрепа за реформиране на системата на социалните услуги и личната помощ, улесняване на прехода към новите механизми на местно ниво, улесняване и ускоряване процесите по предоставяне на по-ефективна ,ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи на населението Раздадени бяха брошури свързани с условията на ползване, начина на кандидатстване, необходима документация, информираност относно възможностите за разрешаване на проблеми свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания на територията на община Болярово.

 

  Договор BG05SFPR002-2.002-0024-C01  финансиран от Европейския социален фонд +    чрез Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027                                                       

 


 

Публикувано на 13.07.2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Община Болярово изпълнява дейности по проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Болярово", Договор № BG05SFPR002-2.002-0024-C01 финансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027. Проекта е свързан с предоставяне на услуги по ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ в частта свързана с насочване за ползване на социални услуги от общината. Оказване на подкрепа за реформиране на системата на социалните услуги и личната помощ, улесняване на прехода към новите механизми на местно ниво, улесняване и ускоряване процесите по предоставяне на по-ефективна ,ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи на населението. Оборудван е фронт -офис, позициониран в информационния център на община Болярово, намиращ се на ул. Димитър Благоев№ 7. Назначени са две лица на длъжност „Социален работник". Основната дейност е информиране за съществуващите социални услуги на територията на общината, идентифициране на нуждите на кандидат-потребителите, необходими документи за ползване на услугите, организиране на информационно -разяснителни кампании свързани със Закона за личната помощ и Закона за хората с увреждания.


Публикувано на 25.01.2023 г.
СТАРТИРА ПРОЕКТ № BG05SFPR002-2.002-0024-C01
„Укрепване на общинския капацитет на Община Болярово"

 

От 01.02.2023 г. стартира проект № BG05SFPR002-2.002-0024-C01 „Укрепване на общинския капацитет на Община Болярово" по процедура "Укрепване на общинския капацитет", който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма" Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. Общият размер на безвъзмездното финансиране е 82635,00 лв.
Срокът за изпълнение на проекта е 21 месеца.
Обща цел: Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Болярово. Предоставянето на интегрирана подкрепа на общината в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по- ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най - уязвимите групи от населението на територията на общината.
Кратко описание на проекта.
Насочен е към укрепване на общинския капацитет и обезпечаване правомощията на Община Болярово по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП чрез създаване на работни места, наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по и ЗЛП/ ЗХУ,както и по ЗСУ в частта,свързана с насочването ползването на социални услуги:изготвяне на проучване и анализ от потребностите от социални услуги и подкрепа за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно- социални услуги. Целевата група, обхваната от проекта са служители от институции/ организации/, администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно - социални услуги- 9 заети лица, които чрез включването им в проекта ще повишат компетенциите си, с което ще се осигури плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ, както и ще се гарантира предоставянето на по- ефективни, ефикасни и качествени услуги за лицата от най - уязвимите групи от населението на територията на общината.