Начало » Проекти на Община Болярово » Укрепване на общинския капацитет на Община Болярово
Укрепване на общинския капацитет на Община Болярово

 

 
Публикувано на 25.01.2023 г.
 
СТАРТИРА ПРОЕКТ № BG05SFPR002-2.002-0024-C01
„Укрепване на общинския капацитет на Община Болярово"

 

От 01.02.2023 г. стартира проект № BG05SFPR002-2.002-0024-C01 „Укрепване на общинския капацитет на Община Болярово" по процедура "Укрепване на общинския капацитет", който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма" Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. Общият размер на безвъзмездното финансиране е 82635,00 лв.
Срокът за изпълнение на проекта е 21 месеца.
Обща цел: Целта на проекта е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Болярово. Предоставянето на интегрирана подкрепа на общината в изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ще ускори предоставянето на по- ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най - уязвимите групи от населението на територията на общината.
Кратко описание на проекта.
Насочен е към укрепване на общинския капацитет и обезпечаване правомощията на Община Болярово по ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП чрез създаване на работни места, наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общината по и ЗЛП/ ЗХУ,както и по ЗСУ в частта,свързана с насочването ползването на социални услуги:изготвяне на проучване и анализ от потребностите от социални услуги и подкрепа за планиране и анализиране на предоставянето на социални и интегрирани здравно- социални услуги. Целевата група, обхваната от проекта са служители от институции/ организации/, администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно - социални услуги- 9 заети лица, които чрез включването им в проекта ще повишат компетенциите си, с което ще се осигури плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ, както и ще се гарантира предоставянето на по- ефективни, ефикасни и качествени услуги за лицата от най - уязвимите групи от населението на територията на общината.