Начало » Общински горски фонд » Снабдяване с дърва за лична употреба
Снабдяване с дърва за лична употреба

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА С ДЪРВА ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023/2024 г.

 

Община Болярово предлага дърва за лична употреба от общинския горски фонд на физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в населено място на общината, включени в списък, изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място.
След задоволяване нуждите на жителите на Община Болярово, както и на социалните заведения, детска градина, училища, кметства и други структури на бюджетна издръжка, както и при наличие на добита дървесина на склад, съгласно утвърдения от Общинския съвет „Годишен план за ползване на дървесина през 2023 год. от общински горски територии", дървесина може да бъде предложена и на юридически лица, еднолични търговци и на физически лица с адресна регистрация извън територията на общината.
Ценоразписът за продажба на дървесина през 2023 г. е утвърден с Решение № 503 от 21.12.2022 г. на Общински съвет-Болярово, в съответствие с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (приета с Постановление на Министерския съвет № 316 от 24.11.2011 г., последно изменение и допълнение ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г.).
Съгласно това решение най-ниска е цената за физически лица с постоянен или настоящ адрес в населено място на територията на община Болярово, закупили дървесина до 5 пространствени кубични метра.
Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година, е до 10 пространствени кубични метра, като за всеки пространствен кубичен метър над лимита от 5 пр.куб.м., се заплаща по-висока цена.

 

С направените изменения и допълненията на Закона за горите (ДВ, бр. 11 от 2023 г., в сила от 02.02.2023 г.) се направиха промени в реда и условията по организация и изпълнение на ежегодната кампания за осигуряване на населението с дърва за огрев като се даде приоритет на дейностите по задоволяването на местното население с дърва за огрев. Определено е ограничение, за едно домакинство, за една календарна година, за ползване да се предоставят до 10 пространствени кубични метри дърва.

 

За включване в списъка физическите лица подават заявление в периода от 1 февруари до 31 март до кмета/кметския наместник на населеното място, а за град Болярово до кмета на община Болярово.
Списъците се обявяват по места, в съответното държавно горско стопанство, в сградата на общината и на интернет страниците им.
Транспортирането на добитата дървесина се извършва след нейното заплащане и издаване на превозен билет с превозно средство снабдено с изправно и функциониращо устройство за позициониране и проследяване на движението му (GPS устройство), регистрирано в съответната Регионална дирекция по горите.
На физическите лица, включени в списъка, Община Болярово ще осигурява дърва от общинските горски територии, а при недостиг - от горските територии - държавна собственост, в срок до 1 ноември на текущата година.
След приключване на експедицията на добитата дървесина и/или освидетелстването на сечищата, в които са водени сечи, през настоящата година общината ще предостави на за ползване отпадъчна дървесина и вършина, като добива на тази дървесина се извършва от ползвателите ѝ.
Актуалните цени за продажба на дървесина, добита от общинските горски територии, можете да видите тук.
Заявлението може да бъде изтеглено от тук.