Начало » Общински горски фонд » Снабдяване с дърва за лична употреба
Снабдяване с дърва за лична употреба

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА СНАБДЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА С ДЪРВА ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2024/2025 г.

 

Община Болярово предлага дърва за лична употреба от общинския горски фонд на физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в населено място на общината, включени в списък, изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място.
След задоволяване нуждите на жителите на Община Болярово, както и на социалните заведения, детска градина, училища, кметства и други структури на бюджетна издръжка, както и при наличие на добита дървесина на склад, съгласно утвърдения от Общинския съвет „Годишен план за ползване на дървесина през 2024 год. от общински горски територии", дървесина може да бъде предложена и на юридически лица, еднолични търговци и на физически лица с адресна регистрация извън територията на общината.
Ценоразписът за продажба на дървесина през 2024 г. е утвърден с Решение № 27 от 22.12.2023 г. на Общински съвет-Болярово, в съответствие с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (приета с Постановление на Министерския съвет № 316 от 24.11.2011 г., последно изменение и допълнение ДВ. бр.26 от 29 Март 2019 г.).
Съгласно това решение най-ниска е цената за физически лица с постоянен или настоящ адрес в населено място на територията на община Болярово, закупили дървесина до 5 пространствени кубични метра.
Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година, е до 10 пространствени кубични метра, като за всеки пространствен кубичен метър над лимита от 5 пр.куб.м., се заплаща по-висока цена.

 

С направените изменения и допълненията на Закона за горите (ДВ, бр. 11 от 2023 г., в сила от 02.02.2023 г.) се направиха промени в реда и условията по организация и изпълнение на ежегодната кампания за осигуряване на населението с дърва за огрев като се даде приоритет на дейностите по задоволяването на местното население с дърва за огрев. Определено е ограничение, за едно домакинство, за една календарна година, за ползване да се предоставят до 10 пространствени кубични метри дърва.

 

За включване в списъка физическите лица подават заявление в периода от 1 февруари до 31 март до кмета/кметския наместник на населеното място, а за град Болярово до кмета на община Болярово.
Списъците се обявяват по места, в съответното държавно горско стопанство, в сградата на общината и на интернет страниците им.
Транспортирането на добитата дървесина се извършва след нейното заплащане и издаване на превозен билет с превозно средство снабдено с изправно и функциониращо устройство за позициониране и проследяване на движението му (GPS устройство), регистрирано в съответната Регионална дирекция по горите.
На физическите лица, включени в списъка, Община Болярово ще осигурява дърва от общинските горски територии, а при недостиг - от горските територии - държавна собственост, в срок до 1 ноември на текущата година.
След приключване на експедицията на добитата дървесина и/или освидетелстването на сечищата, в които са водени сечи, през настоящата година общината ще предостави на за ползване отпадъчна дървесина и вършина, като добива на тази дървесина се извършва от ползвателите ѝ.
Заявлението може да бъде изтеглено от тук.