Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 2023 г.

РЕГИСТЪР

на подадените ежегодни декларации по чл. 35, ал. 1 , т. 2 от ЗПКОНПИ

 

№ по ред

Вх. № и дата на подаване на декларацията

Вид на декларацията по чл. 35 от

зпконпи

Име и фамилия на подателя

Длъжност

1.

1/04.05.2023г.

Чл.35,ал.1 ,т.2

част I и част II

Димитър Димитров

Кмет на кметство

с. Стефан Караджово

2.

2/15.05.2023г.

Чл.35,ал.1 ,т.2

Част I и част II

Марчо Добрев

Кмет на кметство

с. Мамарчево