Начало » ОКОЛНА СРЕДА » Съобщения
Съобщения

 Публикувано на 31.05.2022г.

Съобщение за публично обявяване по реда на чл. 62а от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от яз. "Малко Шарково" с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури

Публикувано на 15.04.2022г.

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.77 и чл.80 от АПК и във връзка с чл.26, ал.3 от ЗНА, Общински съвет - Болярово и Община Болярово обявяват обществена консултация на проекта на „Дългосрочна Програма за енергийна ефективност на Община Болярово за периода 2021 - 2031 година"
В 30-дневен срок от публикуването на настоящето обявление на интернет страницата на Община Болярово, заинтересованите лица могат да направят своите писмени предложения и възражения на e-mail: [email protected] или в деловодството на Община Болярово.

 


Публикувано на 14.04.2022г.

 ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от АПК и във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Болярово и Община Болярово обявяват обществена консултация на проекта на Програмата за управление на околната среда на Община Болярово 2021-2027г.

В 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят своите писмени предложения и възражения на e-mail: [email protected] или в деловодството на Община Болярово на адрес: гр. Болярово, ул. "Димитър Благоев" № 7.  

 


 

Публикувано на 25.02.2022г.

Съобщение за публично обявяване по чл. 62а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Чардак баир", представляващ ПИ с идентификатор № 20657.37.75 по КККР на с. Денница, община Болярово

 

 


Публикувано на 17.12.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.77 и чл.80 от АПК и във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Болярово и Община Болярово обявяват обществена консултация на проекта на Програмата за управление на отпадъците на Община Болярово за периода 2021-2028г.

В 30-дневен срок от публикуването на настоящото обявление, заинтересованите лица могат да направят своите писмени предложения и възражения на e-mail: [email protected] или в деловодството на Община Болярово, на адрес: гр. Болярово, ул. "Димитър Благоев" № 7.