Начало » Проекти на Община Болярово » Изпълнени проекти » "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА", СЕЛО СТЕФАН КАРАДЖОВО"
"ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА", СЕЛО СТЕФАН КАРАДЖОВО"

ПРОЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА", СЕЛО СТЕФАН КАРАДЖОВО"  

Програма за развитие на селските райони


Основни услуги и обновяване на селата в селските райони


Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 - Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
BG06RDNP001-7.002


36 месецa

 

Настоящият проект предвижда основен ремонт и обзавеждане на сградата на Основно училище "Стефан Караджа", намиращо се в село Стефан Караджово, община Болярово. Основния ремонт ще включва: топлоизолиране на външните стени, полагане на полимерна мазилка, подмяна на съществуващите прозорци с PVC стъклопакети, подмяна на входните врати с алуминиеви, изграждане на втори таван от гипскартон на метална конструкция, подмяна на лампите с енергийноефективни такива и др. Проектирането на основния ремонт е съобразено с осигуряване на достъпност на хора с увреждания, съобразно действащата нормативна уредба. 


Основната цел  е повишаване качеството на образованието и създаване на условия за равнопоставен достъп до обектите на образователната инфраструктура, което съответства на поставените цели в Общинския план за развитие на община Болярово за периода 2014-2020. Като специфична цел, към основната цел, се добавя подобряване на условията в образователната инфраструктура на община Болярово, както и осигуряване на равнопоставен достъп до образование. Училището в село Стефан Караджово е част от тази инфраструктура и изпълнението на дейностите, предвидени в проектното предложение, ще допринесат пряко за постигането на набелязаните цели.

 

12.02.2020г. Започва основен ремонт на училището в с. Стефан Караджово

Прочети още на: https://radio999bg.com/yambol/zapochva-osnoven-remont-uchilishteto-stefan-karadzhovo

09.07.2022г.  Ремонтират училището в Стефан Караджово

Прочети още на: https://bnr.bg/starazagora/post/101674324/remontirat-uchilishteto-v-stefan-karadjovo 

04.10.2022г. Ремонтът на училището в Стефан Караджово продължава.  Виж още на: https://www.facebook.com/watch/?v=1329626510906763 

09.10.2022г. Напредва ремонтът на училището в боляровското село Стефан Караджово  

Прочети още на: https://radio999bg.com/yambol/napredva-remontyt-uchilishteto-bolyarovskoto-selo-stefan-kar 

28.07.2023 Продължава ремонтът на училището в най-голямото село в община Болярово - Стефан Караджово


 
  29.11.2023г.

Община Болярово приключи изпълнението на проект "Основен ремонт и обзавеждане на съществуваща сграда - основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово".

Прочети още на: https://www.facebook.com/KrajgranicnaIskra/posts/pfbid02pjCGUGpYsq9utgtrChHZV1vbkaqJA4aFkiMyPVYgpYM7r45du1AmUbVM4UjALkNgl

 

29.11.2023г.

Община Болярово приключи изпълнението на проект "Основен ремонт и обзавеждане на съществуваща сграда - основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово"

Прочети още на: https://bolyarovo.bg/bg/pubs/5309?tip=0