Начало » Проекти на Община Болярово » Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово
Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово

 

 

Проект: Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово

 


BG06RDNP001-19.077-0006-C01 от 01.03.2021г.

 

 

Програма за развитие на селските райони

 

Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР - водено от общностите местно развитие)

 

МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитиеBG06RDNP001-19.077

 

01.03.2021г.

30.06.2025г.                                         36 месеца  

 

Кратко описание на проекта: Извършане на строителни, ремонтни дейности и доставка на оборудване за изграждане на детска площадка в село Попово и благоустрояване на междублокови пространства в град Болярово. Проектът включва изпълнението на два подобекта:

-Подобект " Изграждане на детска площадка в с.Попово"

- Подобект " Обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово"

Подобект " Изграждане на детска площадка в с.Попово" изграждане на детска площадка, отговаряща на съвременните условия за безопасни детски игри. Доставка и монтаж на противоударна настилка, декоративна ограда, кошчета, пейки и съоръжения за игра - пързалка, люлка, люлка-везна и въртележка.  Засаждане на дървета.

Подобект "Обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово" - благоустрояване на междублоковите пространства в град Болярово, доставка на пейки, кошчета за отпадъци и антипаркинг колчета с верига и декоративни дървета, храсти и цветя.

 

Изпълнението на проекта е насочено към стимулиране на социално-икономическото развитие на община Болярово чрез осигуряване на приветлива жизнена среда.

 

Конкретните резултати от изпълнението на проекта ще са:

- Изградена детска площадка, отговаряща на изискванията на нормативните документи за осигуряване на безопасни и сигурни детски игри в село Попово с противоударна настилка, ограда и съоръжения за игра : пързалка, люлка, люлка-везна и въртележка, монтирани пейки - 3 бр. и 2 бр. кошчета за отпадъци, засадени 5 бр. дървета.
- Благоустроени междублокови пространства в град Болярово
- Доставени и монтирани 42 броя кошчета, 42 броя пейки в град Болярово и 45 бр. поцинковани антипаркинг колчета.
- Подобрена околна среда в населените места на град Болярово и село Попово.
- Подобряването на заобикалящата среда косвено влияе върху качеството на живот на населението и съчетано с други политики би повлияло върху процесите на задържане на населението в селските райони.
Реализирането на проектните дейности ще допринесе до изпълнение на целите общинския план за развитие, което е подкрепено и с приложено Решение на Общинския съвет на Болярово.

 

Бюджет: 36 877,19 лв. в т.ч:
ЕС 33 189,47 лв.
НФ 3 687,72 лв.

 

Община Болярово кандидатства с четири проекта пред МИГ-

прочети още на: https://delnik.net/община-болярово-кандидатства-с-четир/

 

Приключиха дейностите по Проект: Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в град Болярово и село Попово, Договор № BG06RDNP001-19.077-0006-C01 от 01.03.2021г. В изпълнение дейностите по проекта беше изградена детска площадка в с. Попово. Доставено е оборудване за детската площадка от нови съоръжения за детски игри. Благоустроени са  междублокови пространства в град Болярово с нови пейки, кошчета и антипаркинг колчета.