Начало » Проекти на Община Болярово » Модернизация на образователната среда в община Болярово- СУ "Д-р П. Берон"
Модернизация на образователната среда в община Болярово- СУ "Д-р П. Берон"

                                                                                                                                                                                                                                  

Проект: Модернизация на образователната среда в община Болярово- СУ "Д-р П. Берон"

 

Национален план за възстановяване и устойчивост

 

„Модернизация на образователна среда"

 

Образование и умения

 

BG-RRP-1.007

 

 

24.11.2023г.                                   35 месеца

31.05.2026г. 


Бюджет: 2 495 805.13 лв.

 
Целта на проекта е да се осигурят условия за равен дстъп до образование на учениците от община Болярово чрез осигуряване на благоприятна, включваща, иновативна, енергийноефективна, подкрепяща и достъпна образователна среда, която допринася за повишаване на мотивацията за учене и за подобряване на образователните резултати на учениците. Училище СУ "Д-р П. Берон" е единственото учебно заведение на теритрията на общината, което осигурява възможност за получаване на средно образование на деца и младежи от двадесет населени места. За постигане на целта на проекта е предвидено да се изпълнят две дейности: 1. Основен ремонт, основно обновяване на училищната образователна среда за придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция. Предвидено е да се въведат мерки за енергийна ефективност, включително изграждане на фотоелектрическа централа на покрива на учебното заведение, изграждане на климатична система за отопление и oхлаждане на помещенията, подмяна на осветителните тела и др. Ще се ремонтира покрива, ще се подмени дограмата с енергийнo ефективна, ще се подмени компрометираната настилка в помещенията, ще се обособи STEM център, ще се благоустрои спортната площадка на училището, ще се осигури достъпна среда, ще се въведе система за сградна автоматизация и управление. Дейност 2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за учебните помещения на училището с цел цялостна промяна на облика и условията за провеждане на учебния процес.

Целта на проекта е да се осигурят условия за равен дстъп до образование на учениците от община Болярово чрез осигуряване на благоприятна, включваща, иновативна, енергийноефективна, подкрепяща и достъпна образователна среда, която допринася за повишаване на мотивацията за учене и за подобряване на образователните резултати на учениците. Тя изцяло съвпада с целта на прцедурата -BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда"и първата специфична цел, а именно: "Осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование чрез изграждане/надграждане на сигурна, екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на техния потенциал".
Изпълнението на пректните дейности ще доведе до решаване на следните проблеми на СУ "Д-р П. Берон", град Болярово: Липса на съвременна материална база, гарантираща здравословна среда с отговарящ на съвременните изисквания комфорт на ползване на сградата - съответните температури в стаите, осветеност, цялостно добро състояние на учебните зали, наличие на благустроена спортна площадка за провеждане на спортни занимания, въвеждане на СТЕМ образование,като елемент на привличане и задържане на учениците към учебния процес с фокус учениците от ромското малцинство, които са над 70 % от обучаваните ученици в СУ "Д-р П. Берон".

Учебното заведение извършва много разходи за отопление, включителн и за електрическа енергия, няма цялостна система за охлаждане на помещенията. Обзавеждането и оборудванет са остарели, амортизирани, непривлекателни, неотговарящи на съвременната концепция за благопрятна образователна среда. В резултат на изпълнението на предвидените дейности ще се постигнат и съответните резултати напроцедурата, а именно : Чрез предвидените стриотелно-ремонтни дейности ще се въведат енергоефективни мерки, които ще имат ефект в две посоки ; както подобряване на комфорта на училищната среда като по-голяма осветеност, постигане на оптимални температури през съответните сезони, така и оптимизиране на разходите и ползването на електрическа енергия, емисията на въглероден двуокис. Предвидените ремонтни дейности ще допринесат и до създаването на благоприятна среда, задържаща учениците. Изграждането на СТЕМ център ще даде възможност за въвеждане на иновции в учебния и образователен процес, като средство, както за повишаване на интереса към образователния процес, така и за засилване на уменията, качеството и приложимостта на пазара на труда на учениците, които завършват образованието си в СУ "Д-р П.Берон", град Болярово. Ще се подобрят условията за спортни дейности на открито като основен елемент от грижата за здравето на подрастващите. Ще се създаде достъпна среда за деца със СОП.
 
15.09.2023г. 
Два нови проекта за учебно-възпитателните заведения защити община Болярово
Прочети още на: 
https://radio999bg.com/yambol/dva-novi-proekta-za-uchebno-vyzpitatelnite-zavedeniya-zashti

 
21.11.2023г.
Одобрен е проектът за ремонт на Средно училище "Д-р Петър Берон" в град Болярово. 
Виж още на:  https://www.youtube.com/watch?v=WXMVoE1EyuE

21.11.2023г. 
Одобрен е проектът за 2,5 млн. лева за ремонт на училище "Д-р Петър Берон" в Болярово Прочети още на: https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/573028-odobren-e-proektat-za-2-5-mln-leva-za-remont-na-uchilishte-d-r-petar-beron-v-

21.11.2023г. 
Одобрен е проектът за 2,5 млн. лева за ремонт на училище „Д-р Петър Берон" в Болярово
Прочети още на: 
http://vreme.bg/2023/11/21/одобрен-е-проектът-за-25-млн-лева-за-ремо/    

 
22.12.2023г.
С одобрени проекти за 12,5 млн лв приключва годината за община Болярово.
Прочети още на: https://bnr.bg/burgas/post/101925977/s-odobreni-proekti-za-125-mln-lv-prikluchva-godinata-za-obshtina-bolarovo

 
22.12.2023г.
С одобрени проекти за близо 12,5 милиона лева приключва за община Болярово 2023 г
Прочети още на: https://radio999bg.com/yambol/odobreni-proekti-za-blizo-125-miliona-leva-priklyuchva-za-ob

28.12.2023г.
С одобрени проекти за близо 12,5 милиона лева приключва за община Болярово 2023 г.
Прочети още на: https://dtv.bg/2023/12/28/с-одобрени-проекти-за-близо-125-милиона-л/

29.12.2023г. 
Община Болярово посреща 2024 г. с одобрени проекти за над 12 млн. лева.
Прочети още на: https://bnr.bg/starazagora/post/101928188/obshtina-bolarovo-posreshta-2024-g-s-odobreni-proekti-za-nad-12-mln-leva 

29.12.2023г. 
С одобрени проекти за близо 12,5 млн. лв. приключва 2023 г. за община Болярово, каза кметът Христо Христов
Прочети още на: 
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/593520-s-odobreni-proekti-za-blizo-12-5-mln-lv-priklyuchva-2023-g-za-obshtina-bolyar