Начало » Проекти на Община Болярово » Подобряване на условията за функциониране на комплекс „Етнографска музейна сбирка град Болярово
Подобряване на условията за функциониране на комплекс „Етнографска музейна сбирка град Болярово

  ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЕЛХОВО - БОЛЯРОВО"

  

„Подобряване на условията на функциониране на комплекс „Етнографска музейна сбирка град Болярово"


Договор № BG06RDNP001-19.481-0002-C02/21.11.2022г.

 

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони

Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР - водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедура: МИГ-Елхово-Болярово: Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"

Код на процедура: BG06RDNP001-19.481

Срок на изпълнение: 24 месеца

Кратко описание на проекта: Проектът предвижда изпълнението на инвестиционни дейности -най-необходимите частични ремонтни работи и обзавеждане на сградите и помещенията на комплекс "Етнографска музейна сбирка, град Болярово.                                                                        

Цел/и на проекта:

Изпълнението на проекта е насочено към осигуряване на адекватни условия за живот чрез обновяване на дребна по мащаб туристическа инфраструктура, а именно -сградите и помещенията на комплекс "Етнографска музейна сбирка" град Болярово. При изпълнението на проекта ще се постигнат и следните резултати:

- Съхранена сграда на етнографски комплекс в град Болярово с подобрени условия за посетители и работещи в тях.

- Подобряване на условията за развитие на туризма на територията на община Болярово.

- Създаване на условия за разнообразяване на местната икономика чрез поощряване на развитието на туристически дейности.

- Подобряването на условията за развитие на туристически дейности косвено влияе върху качеството на живот на населението и съчетано с други политики би повлияло върху процесите на задържане на населението в селските райони.
Дата на стартиране: 21.11.2022г.                                               Дата на приключване: 30.06.2025г.

 

Стойност на проекта: 56 449.03 лв. в т.ч.

Европейски средства: 50 804.13 лв

Национално финансиране: 5 644.90 лв.

 

 

15.04.2024г.Започнаха ремонтните дейности на автентичната къща в Болярово

Прочети още на: https://www.facebook.com/KrajgranicnaIskra/posts/pfbid02ovXbDFEVVzr84XHAe64ZXaPUANFi

99R11FmN9mzdLZii4W1Fbuo2X56romSYRStHl?locale=bg_BG

 

15.04.2024г. Започна ремонтът на сградата на етнографската сбирка в Болярово

Прочети още на: https://radio999bg.com/yambol/zapochna-remontyt-sgradata-etnografskata-sbirka-bolyarovo