Начало » Проекти на Община Болярово » Топъл обяд в Община Болярово
Топъл обяд в Община Болярово

 

„Топъл обяд в Община Болярово"


Договор № BG05SFPR003-1.001-0059-C01 / 21.12.2022г.

 

Оперативна програма: Програма за храни и/или основно материално подпомагане

Приоритетни оси: Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ

Наименование на процедура: Топъл обяд

Код на процедура: BG05SFPR003-1.001

Срок на изпълнение: 36 месеца

Кратко описание на проекта: Целта на проекта е да се намалят материалните лишения на жителите в община Болярово, които не могат сами или със свои близки да си осигурят топла и питателна храна поради крайна бедност. Проектът ще надгради полаганите дългосрочни грижи за лица в неравностойно положение от община Болярово, включително и дейностите по проекта за осигуряване на топъл обяд в условията на извънредна ситуация 2020г., изпълняван от община Болярово през периода месец май 2020г. - месец декември 2020г. и проекта "Топъл обяд в община Болярово в условията на пандемия от COVID-19", изпълняван през периода 01.01.2021 - 30.09.2022 г.

Целевите групи по проекта ще са:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл.4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

Предвидените дейности са:

1. Определяне на целевите групи - дейността се извърши преди подаването на проектното предложение, в съответствие с ръководството за изпълнение и управление на договори по процедурата „Топъл обяд" в тясно сътрудничество със службите на АСП.

2. Приготвяне на топъл обяд. Ще се осъществява от община Болярово като се спазват изискванията за балансирано хранене, стандартите за безопасност, включително и в условията на епидемии, националните стандарти и норми за хранене.

3. Предоставяне на топъл обяд. Храната ще се предоставя до домовете на потребителите във всички населени места на община Болярово.

4. Изпълнение на съпътстващи мерки. Те ще са насочени към подкрепа и съдействие за решаване на конкретни проблеми на целевите групи в конкретната обстановка.  

 

Цел/и на проекта:

Целта на проекта е да се смекчи бедността и социалната изолация на жителите на най-нуждаещите се жители на община Болярово чрез приготвяне и доставка до дома на топъл обяд за уязвими жители на община Болярово. Осигуряването на питателна, топла и разнообразна храна ще допринесе до съхраняване и подобряване на здравословното състояние на потребителите на услугата. С реализацията на проекта ще се надгради полаганата грижа за социално уязвимите хора, осъществявана на територията на община Болярово с подкрепата на държавата.


Дата на стартиране: 01.10.2022г.                                                                                             Дата на приключване: 30.09.2025г.

 

 

Стойност на проекта: 550 848.00 лв. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ

 

 

05.02.2024г. 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд"

 

Общината реализира  проект „Топъл обяд", по Програма  за храни и основно материално подпомагане от Европейския социален фонд плюс 2021-2027. Договор № BG05SFPR003-1.001-0059-C01,период на изпълнение 01.10.2022 г.- 30.09.2025 г., капацитет - 200  потребители.

На територията на  Община Болярово функционират:

-  Дом за стари хора в с. Воден, с капацитет 30 потребители

- Център за социална рехабилитация и интеграция  в гр. Болярово за почасови услуги с капацитет 25 потребители

-  Защитено жилище за лица с умствена изостаналост за жени над 18 год. гр. Болярово с капацитет 8 потребители

- Защитено жилище за пълнолетни лица с физически увреждания  гр. Болярово с капацитет 8 потребители

- Защитено жилище за лица с умствена изостаналост  за жени над 18 год .с. Малко Шарково - с капацитет 8 потребители

- Център от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с капацитет 15 потребители

- Център от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания с капацитет 8 потребители

- Асистентска подкрепа за 21 потребители

-  Домашен социален патронаж.

На територията на общината се предоставят редица социални услуги в общността, съобразени с конкретните нужди на жителите на общината, попадащи в различни възрастови  групи и имащи потребност от съответния вид услуга.