Начало » За общината » Икономика
Икономика
Untitled 1

Икономика, бизнес

Икономическият профил и специализация на общинската икономика е в областта на аграрното стопанство. Общият размер на земеделската земя е около 315 (290) хиляди декара (47,6% от територията на общината)*. От нея 1/3 не се използва. Ежегодно се обработват средно 150 – 200 хиляди декара. Следователно съществува потенциален резерв от земеделска земя, който може и трябва да бъде включен в стопанския оборот.

Характерни тенденции са, че броят на земеделските кооперации намалява, увеличава се броят на арендаторите в земеделието (растениевъдството), а най-голямото е увеличението на частните имоти при отглеждането на селскостопански животни.

Животновъдство

Животновъдството – се развива при много благоприятни условия – природни условия с възможности за продължителна паша през годината, естествени пасища и добра естествена и добра естествена фуражна база, традиции и др. Овцевъдството е традиционен и специализиращ  отрасъл за аграрното стопанство в общината. В общата продукция на животновъдството с най-голямо значение е говедовъдството (месо и мляко), козевъдството (мляко) и пчеларството (пчелен мед и пчелни продукти).

Планинският и полупланинският релеф, естествените ливади, както и многобройните и обширни пасища, особено в южните райони на общината, благоприятстват развитието на екологично пасищно животновъдство. Има създадени малки ферми на територията на Болярово, Малко Шарково, Воден, Стефан Караджово, Дъбово, Попово и особено в Ситово, където отглеждат над 500 животни едър рогат добитък.

Съществуват добри възможности за отглеждане на по-големи популации дивеч – като предпоставка за развитие на ловен туризъм.

Растениевъдство

В общината преобладават широколистните гори. Създадени са и значителни площи борови насаждения. Също така на територията ѝ са застъпени лозаро-овощарство и зеленчукопроизводство, а планинските и полупланинските терени дават възможности за отглеждане на трайни насаждения – лозя и овощни градини – лозя и овощни градини, както и на билкови и лечебни култури. При правилна агротехника и подбор на сортове семена от обработваемата земя в някой от земеделските райони в общината се получават средни добиви 400-500 килограма на декар при пшеницата, 350-400 килограма на декар при ечемика и 150-180 килограма на декар при слънчогледа.

Бизнес

Основните действащи предприятия в общината са: „Странджа - МП“ гр. Болярово – месодобив и преработка – разполага със съвременно технологично за производство на месни разфасовки от свинско, телешко, и говеждо месо, всички видове малотрайни, трайни, варено-пушени, сурово-пушени колбаси и деликатеси; ЕТ „Симона“ гр. Болярово – изкупуване и преработка на метлен клас, 96% от продукцията се реализира на външния пазар, главно в Гърция. В отрасъл Селско стопанство се отглеждат главно зърненожитни култури – пшеница, ечемик, овес; пролетни култури – слънчоглед, метла, кориандър, просо и царевица. ЕТ „ВМХГ-Трансвел“ гр. Болярово – стопанисва земеделска земя в землищата на гр. Болярово, с. Мамарчево и с. Златиница; със земеделие и тютюнодобив се занимават и „ЗОМАШ“ гр. Елхово, ЕТ „Стоян Георгиев“, ЕТ „Венцислав Илиев“, ЕТ „Фока“ – село Стефан Караджово обработва по-голямата част от земята в Стефан Караджово, Голямо Крушево, Ружица. Георги Колев Сургучев – село Мамарчево, Велко Христов Велев от Болярово, Младен Костов Николов. ЕТ „Латинка“ – Васил Петров и Недялка Христова Василева обработват местностите „Мехрема“ и „Каратопрак“ край Воден; други земеделци, стопанисващи земи в местностите „Чочурката“, „Костови поляни“ и „Чумбурлия“ са Неделчо и Любов Коруджиеви. Живка Йорданова от „Инсекта 2000“ ООД, Желязко Йорданов ЕТ „Агроинс“ и "Дженко Даскалов - ЕООД" също обработват земеделска земя.

Чистата природа вече е оценена и интересът към промишлено билкопроизводство, както и създаването на трайни насаждения на територията на общината е налице. Иван Бакалски от „Бакалски“ ООД – Пловдив, е наел 261,25 хектара земя и Петър Димов от „Колорит груп“ ЕООД Пловдив с наети 322,67 хектара произвеждат билки – валериана, мента, невен и др. Фирма „Бакалски“ се занимава преди всичко с екологично чистото им производство. В края на 2008г. бяха засети и храсти от шипка.

Лозарството в община Болярово основно е застъпено в личния сектор. През последните години се създадоха два значителни лозови масива по най-добрите технологии за отглеждане на лозови насаждения, предимно за винената индустрия. Масивът, намиращ се в землището на гр. Болярово, е от 1400 декара и вече е навлязъл в пълно плододаване.

Масив от трайни насаждения е създаден в селата Ружица, Попово и Златиница. Той е от трънкосливка, плодовете на която се използват за производство на сосове в кулинарната индустрия.

На територията на общината от две години се отглежда също и рапица. Използва се за производството на биогорива.

Силните страни в развитието на икономическите дейности в общината са свързани със съществуващите и запазени традиции, известен опит и квалификация в работната сила, особено в селското и горското стопанство. Изградените малки преработвателни предприятия произвеждат конкурентноспособна продукция (част от нея се реализира на външния пазар). Структуроопределящо значение за развитието на общинската икономика има частния сектор.

Възможностите за икономическо развитие се свързват и определят от рационалното използване на ресурсния потенциал и сравнителните предимства на програмата САПАРД и ДФ „Земеделие“, възстановяване на напоителните системи и увеличаване на поливните площи, комасация на земята, осигуряване на преференции за изграждане на малки и средни преработвателни предприятия, рационално използване на предимствата от трансграничното сътрудничество. Развитие на екологичния и ловния туризъм.