Структура

ОРГАНИГРАМА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЯРОВО ЗА МАНДАТ 

съобразно Устройствен правилник на общинската администрация, съгласно Решение № 14/04.12.2023 г. на Общински съвет Болярово