Начало » Добре дошли в община Болярово » Социални дейности и здравеопазване
Социални дейности и здравеопазване

 

На територията на общината функционират:

- „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост" - в село Малко Шарково с капацитет 85 места. Заетите места към 31.12.2019г. 82 бр. Осигурено е 24 - часово медицинско обслужване. В залите за трудотерапия се водят занимания с около 50 най-тежко увредени жени, с които се работи по програма, разработена съвместно с експерти от Сдружение за подпомагане на домове за хора с увреждания в чужбина - гр. Кьолн, Германия;

- „Дом за стари хора" - село Воден, с капацитет 30 места, заети към 31.12.2019 г. - 30 места;
- „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" в село Малко Шарково, с капацитет 8 жени, запълнен към, запълнен към 31.12.2019 г.;
- „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" в гр. Болярово, с капацитет 8 жени, запълнен към 31.12.2019 г.;
- „Защитено жилище за лица с физически увреждания" в гр. Болярово, с капацитет от 8 души, запълнен към 31.12.2019 г.;

 

-„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция" в с.Мамарчево с капацитет 15 потребителя, към, към 31.12.2019г - 13 потребителя.
-„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания" в с.Мамарчево с капацитет 8 потребителя. От 01.08.2019 година социалната услуга е разкрита като държавна дейност.
- „Център за социална рехабилитация и интеграция" - гр. Болярово, с капацитет 25 места;
- Социална услуга „Домашен социален патронаж" - от 01.07.2012г. стартира местна бюджетна дейност "Домашен социален патронаж", финансирана със собствени средства, с капацитет 180 потребители от гр. Болярово и селата на територията на общината. Средният брой на потребителите за 2020г. е 150 лица. Храната се разнася до населените места от общината , в които има потребители и до домовете на нуждаещите се ползватели на услугата;

- Социална услуга, държавно делегирана дейност - „Асистентска подкрепа". Ще се ракрият 8 работни места - 1 за лице, което администрира дейността и 7 - социални асистенти, които ше се грижат за 21 потребителя.

 

МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ в детската градина и филиали и в учебните заведения се осъществява от един медицински специалист. Специалистът работи по утвърден от кмета на общината график. Предвид необходимостта от контрол на Към момента няма разкрит медицински кабинет в ОУ "Стефан Караджа", с.Стефан Караджово.
Извършват се профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори за децата и учениците. В детската градина се осъществява филтър на децата, а в училище се следи за хигиената. В тази връзка се промени графикът за работното време в детската градина от 7,30 часа сутрин. провеждат се амбулаторни прегледи и се оказва медицинска помощ при необходимост.
Работи се съвместно с БМЧК -Ямбол в различни програми за профилактика, подготвя се отбор, който участва на национално състезание на БЧК.
Организират се беседи по социално значими теми, наблюдава се физическата дееспособност на учениците и др.
На територията на община Болярово към общинската администрация предстои назначаването на нов здравен медиатор. Дейността му се състои в съдействие към хората от малцинствените групи. 


МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО се осъществява от 3 общопрактикуващи лекари, обслужващи 3400 пациенти и двама стоматолози.

С решение на общинския съвет общината ежегодно осигурява по 200 лв. на месец на общопрактикуващите лекари, по 8 м3 дърва и безвъзмездно са предоставени помещения за медицински пунктове, осигурено е безплатно жилище на единия от докторите.


Лекарите по дентална медицина д-р Янка Николова и д-р Веселина Стефаниева разполагат с 3 оборудвани кабинета, собственост на общината. През 2019 година се закупи нов стол за извършване на стоматологично лечение, което позволи в град Болярово да се запази възможността да се лекуват пациенти с пломби тип амалгама.

 

Откритият в община Болярово филиал на Центъра за спешна и неотложна медицинска помощ е със значителен принос за доброто 24-часово обслужване на населението. Колективът се състои от 6 медедицински фелдшери и 6 медицински сестри.
Лабораторното обслужване на болните се извършва от лаборатория "РАМОС" - София - Ямбол, като лаборант има всеки четвъртък от седмицата.
Периодично общинската администрация съдейства за провеждане на профилактични прегледи във връзка със социално-значими заболявания.