Начало » Туризъм » Туристически забележителности
Туристически забележителности

Основните центрове за предоставяне на културни услуги в община Болярово са местните читалища. Важно място в системата на културните ценности на община Болярово заемат също така възстановеният етнографски музей в гр. Болярово, къщата музей на Стефан Караджа в родното му село Стефан Караджово, музейните сбирки в с. Воден и с. Попово, паметниците, църквите.

Община Болярово е кръстовище на древни цивилизации, където протичат етнокултурни процеси от северозапад (Балканския полуостров, Средна и Западна Европа) към югоизток (Мала Азия и Близкия изток) и обратно. Това обуславя спецификата и богатството на културно-историческото наследство на този край, което е отражение и резултат на многовековна история, носеща отпечатъците на бурни събития и невероятни превратности. 14 разкрити археологически обекта, 5 древни църкви и 5 крепости свидетелстват за богато и древно минало, с което жителите на Болярово с основание се гордеят.
На първо място са паметниците на уникалната тракийска култура:

• Средновековно селище и средновековна крепост Калето (V-VI в.). Като отбранително съоръжение в близост до границата с Византия са имали важно значение за запазването и укрепването на българщината по тези земи. Частично проучени.
• Старинно селище от XIV-XVI век и останки от църква на брега на р. Поповска. Проучвано чрез нестандартни методи.
• Голямо тракийско селище с останки от две надгробни могили. Площ 30-40 дка. Непроучено.
• Римско селище. Руини на брега на река. Непроучено.
• Крепост от V-VI в. с гребенчат орнамент и тънкостенна керамика от XI-XII в. и средновековна българска керамика, останки от строителство по времето на император Юстиниан. Непроучена.
• Гробница с църква от V-VI в., две крепости - Голямото и Малкото градище. В близост до Малкото градище е разкрита църквата със стенописи, имитиращи мраморна облицовка, и мазилка с фрески. Частично проучени.
• Три църкви, археологическите разкопки на които са потенциал с голяма научна стойност. Частично проучени.
• Средновековна крепост Градището. Площ 12 дка. Непроучена.
• Верига от крепости, охранявали пътя към столицата на Византия. Частично проучени.
• Малка част от тези забележителности са разкрити чрез археологическите проучвания на комплексната програма за научни изследвания "Странджа-Сакар" (1985-1988 г.). Археолози датират най-старите останки от V в. пр.н.е. - находки от времето на траките.

Една от най-големите забележителности не само в общината, но и в региона е язовир „Малко Шарково". Същият се намира в близо до едноименното село в Странджа, до границата с Турция. През 1989 година територията около язовира е обявена от BirdLife International /БърдЛайф Интернешънъл- международна природозащитна организация, работеща за опазването на птиците и запазването на местообитанията им/ за важно от орнитологична гледна точка място, както в национален, така и в европейския мащаб. Тук е постоянно място за почивка за зимуващи водолюбиви птици: установени 45 вида, 16 от които са вписани в Червената книга на Европа и България. Сред птиците, които зимуват край язовира са голямата белочела гъска, немият лебед, пойният лебед и червеногушата гъска и още много уникални видове от птичия свят. В годините язовирът се очертава като често посещавано място свързано с екологичния и културен туризъм.

В град Болярово е изграден хотел "Странджа" с 18 стаи и 50 броя легла. Общината разполага с база за отдих и лечение в с. Стефан Караджово с 240 легла, както и с база за отдих край язовир „Малко Шарково". Значителните ресурси от различните видове дивеч и подходящият релеф са добра база за развитие на опознавателния, културен и природен туризъм, на ловния и спортен туризъм. От гледна точка на културния туризъм общината е разположена между два от обособените ЛОКУС-и - „Странджа планина" и „Мечът и кръстът". В географски аспект Болярово отстои на 24 км. от Елхово и на още толкова от Тополовград. В близост до него е и КПП „Лесово".

Община Болярово е кандидатствала и разработвала различни проекти. Последните одобрени и реализирани са: Проект „Създаване на условия за подобряване на базисната инфраструктура на град Болярово, община Болярово", който се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" приоритетна ос 1 - „Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в населени места над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали"; Общината е одобрена за финансиране и по схемата „Училищен плод" - проект за доставка на пресни плодове и зеленчуци в учебно - възпитателните и детските заведения. Схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и с национално финансиране от държавния бюджет чрез Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция. В момента община Болярово изпълнява следните проекти: „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ Д-р Петър Берон чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност" по Оперативна програма „Регионално развитие"; Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на град Болярово" по Оперативна програма „Регионално развитие"; „Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа на град Болярово" по Програмата за развитие на селските райони мярка 321, приоритетна ос 3.

Община Болярово е член на: НСОРБ, РАО "Тракия". Има подписан протокол за сътрудничество с община Виса от Гърция; Протокол за сътрудничество с община Ковчаз - Турция. Община Болярово е член на новоучредената Асоциация за местно развитие "Странджа", чиято цел е създаване на Еврорегион с Турция. Член е и на Сдружението на общините в Асоциацията на общинските гори. В партньорство и с останали общини от региона община Болярово кандидатства и ще реализира проект по ОПРР. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите „Тонзос - Магията на Тунджа. Маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа-Ямбол-Стралджа-Болярово".