2010 г.
р.388 предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот публична общинска собственост намиращ се в гр. Болярово на ул.”Възраждане” № 1, област Ямбол и представляващ: Масивна едноетажна сграда кино с идентификатор 05284.501.349.1 със застроена площ 418.00 кв.м./четиристотин и осемнадесет кв.м./с предназначение по скица сграда за култура и изкуство построена върху общинско дворно място с идентификатор 052284.501.349 с площ 1873 кв.м./хиляда осемстотин и седемдесет и три кв.м./ по стар план на града парцел I/едно/ в кв.22 /двадесет и две/ при граници на дворното място по акта за публична общинска собственост:на изток-улица,на запад-улица,на север-улица и на юг-парцел II и на недвижим имот частна общинска собственост намиращ се в гр.Болярово на ул.”Девети септември” № 25,област Ямбол и представляващ: Масивна едноетажна сграда библиотека от сглобяема конструкция трайно застроена с идентификатор 05284.501.1512.1 със застроена площ 118 кв.м./сто и осемнадесет кв.м./с предназначение по скица за култура и изкуство построена 1987 г.върху общинско дворно място в парцел VIII в кв.25 по стар план на града при граници на дворното място по акта за публична общинска собственост:на изток-УПИ-VII,на запад-ул.”Васил Левски”,на север-УПИ-I и на юг-ул.”Девети септември”. На Народно читалище “Възраждане-1912” със седалище гр.Болярово и адрес на управление ул.”Девети септември” № 25, с булстат № 000962827, регистрирано с решение № 2241 от 22.12.1997 г. по ф.д.№ 717 от 1997 г. в Ямболския окръжен съд, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел № 5, том 1, стр. 157, партида 79 по ф.д. № 717 от 1997 г., представлявано от председателя Костадин Стоянов Иванов от гр.Болярово
р.386 предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот публична общинска собственост намиращ се в с.Стефан Караджово на ул.”Стефан Караджа” № 28, община Болярово, област Ямбол и представляващ Масивна едноетажна сграда, културен дом, с идентификатор 69208.501.552.1, със застроена площ 887.00 кв.м /осемстотин осемдесет и седем кв.м/, състояща се от зала, библиотека, гримьорни – 2 бр., младежка сладкарница, склад за декори, музейно сбирка, два коридора и тоалетна, с предназначение по скица - сграда за култура и изкуство, построена 1982 г. върху общинско дворно място с идентификатор 69208.501.552 по стар план на селото в кв.34 /тридесет и четири/ при граници на дворното място по акта за публична общинска собственост: на изток – парцел І-431 и VІ-432, на запад – площад, на север – улица и на юг – улица, на Народно читалище “Стефан Караджа-1904” със седалище с.Стефан Караджово и адрес на управление ул.”Стефан Караджа” № 28, община Болярово, област Ямбол