2008 г.
р.114 предложение за оставане в сила на решение № 73 взето на осмото заседание на ОбС с протокол от 29.05.2008 год. по т. 12 от дневния ред, с което на основание чл.34, ал.4 от ЗОС и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба № 5 за РПРОИ не се разрешава да се извърши замяна на недвижим имот от земеделска земя възстановена по ЗСПЗЗ намираш се в землището на с.Златиница, община Болярово, област Ямбол, собственост на Стоян Тодоров Джелебов с недвижим имот частна общинска собственост в същото землище и на решение № 74 взето на осмото заседание на ОбС с протокол от 29.05.2008 год. по т. 12 от дневния ред, с което на основание чл.34, ал.4 от ЗОС и чл.40, ал.1, т.2 от Наредба № 5 за РПРОИ не се разрешава да се извърши замяна на недвижим имот от земеделска земя възстановена по ЗСПЗЗ намираш се в землището на с.Златиница, община Болярово, област Ямбол, собственост на Демир Димитров Тодоров с недвижим имот частна общинска собственост в същото землище