Начало » РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ
РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Във връзка с регламентите на Глава Осма "Предложения и сигнали" на Административнопроцесуалния кодекс и нашите вътрешни правила, Ви уведомяваме за реда за подаване на предложение или сигнал, свързани с:
усъвършенстване на организацията и дейността на института;
сигнали за злоупотреби с власт, корупция или лошо управление;
други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на ръководители и служители на Община Болярово.
Предложенията и сигналите можете да подавате до кмета, заместник-кмета и секретаря на Община Болярово, както и чрез кметовете и кметските наместници по следните начини:

  • лично или чрез упълномощен представител в деловодството в Центъра за административни услуги в гр. Болярово на ул. „Д. Благоев" 7 или в кметството на съответното населено място;
  • по електронен път чрез официалната електронна поща - [email protected];
  • на хартиен носител, изпратени по пощата или чрез пощенската кутия, намираща се до входа на административната сграда на Община Болярово.

 

Сигнали за корупция можете да подадете по посочените по-горе начини, както и на телефон: 04741/6916, електронна поща: [email protected].

Подадените предложения и сигнали се регистрират в административната информационна система на Община Болярово, като тяхното движение и обработка е в съответствие с нормативните актове, Вътрешните правила за организацията на деловодната дейност, документооборота и контрола по изпълнение на сроковете и Вътрешните правила за документооборота и организацията на работата с електронни документи в Община Болярово.

Важно е да знаете, че не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
За анонимни предложения и сигнали считаме тези, в които не са посочени:

  • трите имена и адрес-за физически лица;
  • наименованието на организацията или юридическото лице, изписани на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес, ако има такъв;
  • предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1-2, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.
За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, приемаме тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването.
Проверките по жалби, сигнали и предложения на граждани и организации във връзка с борбата с корупцията, за установяването на конфликт на интереси по реда на глава шеста от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и други нарушения на служебните задължения от служителите на института се извършват съгласно Вътрешните правила в Община Болярово и от Постоянната комисия към ОбС Болярово по нормативна уредба, обществен ред и сигурност и за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, устройство на територията.
Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.
Предложения и сигнали, засягащи проблеми, чието решаване е извън нашите правомощия и компетенции, ще насочим към съответната администрация в срок от 7 дни, като се ангажираме да Ви информираме писмено за това.
Сигнали и предложения се разглеждат най-късно в двумесечен срок от постъпването им, като решението по тях се съобщава в 7-дневен срок от постановяването му.
Когато е необходимо по продължително проучване, срокът на вземане на решение може да бъде продължен до 6 месеца (вкл. вече изтеклите 2 месеца) - при предложение и до 1 месец - при сигнал, за което писмено ще Ви уведомим.