Начало » Проекти на нормативни актове
Проекти на нормативни актове

 

Съобщение

На заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считано от 06.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на ОбС Болярово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска адменестрация за мандат 2019 - 2023 г. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет - Болярово мандат 2019 - 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Болярово.

Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет Болярово - гр. Болярово, ул. "Димитър Благоев" № 7 или на електронен адрес: [email protected]

 

СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица, се предоставя 30-дневен срок, считано от 07.12.2018 г. за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци и на територията на община Болярово.

Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Болярово на адрес гр. Болярово, ул. "димитър Благоев" № 7 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 06.11.2018 г. за предложения и становища по настоящия проект.

Предложенията могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Болярово на адрес гр. Болярово, ул. "Димитър Благоев" № 7 или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected] 


СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 12.10.2018 г. за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Предложения могат да бъдат депозирани в информационния център на Община Болярово или на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]

 Дата на откриване 12.10.2018 г. 
 Целева група:  Всички заинтересовани
 Сфера на действие  Болярово
 Дата на приключване  12.11.2018 г.

15.05.2017 г. Проект за Стратегия 2017-2018

Наредба №24

12.12.2016г. 

Проект за приемане на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Болярово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за приемане на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово

на адрес:

гр. Болярово, ул. „Д. Благоев" № 7

лично: в Информационен център - гр. Болярово

Мотиви към Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово

1.Причини, налагащи приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

В сила от 01.08.2016г. е Закона за предучилищното и училищно образование, който определя единна държавна политика за осигуряването на предучилищно и училищно образование.

В съответствие с чл.25, ал. (2) и чл.56 от горе посочения закон, предучилищното образование се осъществява от детските градини на територията на община Болярово, а задължителното предучилищно образование и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това.

Във връзка с изискванията на чл. 59, ал. (2) от Закона за предучилищното и училищно образование, условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини се определят с наредба на общински съвет.

2. Цели, които се поставят с приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

Целта на наредбата е да се осигури равен достъп на децата от предучилищна възраст за постъпването им в образователните институции на територията на община Болярово.

3. Финансови други средства необходими за приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

За приемането и прилагането на наредбата финансирането ще се извършва съгласно единните разходни стандарти и  допълнителни финансови средства от бюджета на община Болярово.

4. Очаквани резултати от приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

Очакван пълен обхват на децата подлежащи на задължително предучилищно образование.

Намаляване движението на децата от една учебна институция в друга.

Оптимизиране на работата в учебните институции.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

Приложения:

Проект