Начало » Общински съвет » Наредби
Наредби

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на правомощията си Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. За нарушаване на наредбите могат да се предвидят глоби в размер до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.

ДЕЙСТВАЩИ НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОЛЯРОВО 

НАРЕДБА №1 за осигуряване на обществения ред,безопасността на движението,пожарната и аварийна безопасност в община Болярово
приета от Общински съвет Болярово с решение по протокол №.20 на заседание от 04.04.2002 г., в сила от 09.05.2002 г., изм.и доп.Решение № 123/26.07.2012 г./; изм. с Решение № 58/29.02.2016 г.; изм. и доп. с решение № 575/27.04.2023 г./

 

НАРЕДБА №2 за опазване на чистотата и околната среда в община Болярово
приета от Общински съвет Болярово с решение по т.10 на двадесет и второто заседание от 29.08.2002 г., в сила от 05.09.2002 г.

 

НАРЕДБА № 3 за търговската дейност на територията на община Болярово
приета с решение № 338 на Двадесет и осмото заседание на Общинския съвет гр. Болярово от 09.05.2003 г., в сила от 01.06.2013 г.

 

НАРЕДБА № 4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Болярово

приета с Решение № 306/30.01.2014г. на Общински съвет - Болярово, на основание чл. 82 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, влиза в сила от 1 януари 2014 г.

 

НАРЕДБА № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

/приета от Общински съвет Болярово с решение № 207 от 30.05.2005 г., в сила от 29.07.2005 г., изменение с Решение № 252/26.09.2005 г., изм. с реш. №146/30.10.2012 г., изм. с решение № 85/08.07.2016 г. на Адм. съд Ямбол, влязло в сила от 04.08.2016 г.; изм. с решение № 229/20.12.2017 г. на Адм. съд Ямбол, влязло в сила от 12.01.2018 г.; изм. и доп. с решение № 557/27.02.2019 г.; изм. с решение № 6106/27.05.2020 г. на ВАС гр. София/

 

НАРЕДБА № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени за услугите, предоставяни от общината

(Приета с Решение № 311/30.01.2003 г., изм. с Решение №350/09.05.2003 г., Решение № 387/18.09.2003 г., Решение № 156/03.12.2004 г.,Решение № 183/30.03.2005 г., изм. с Решение № 345/28.09.2006 г., 357/31.10.2006 г.,доп.с Решение № 378/28.12.2006 г. изм. Решение № 400/29.03.2007 г., изм. Решение № 21/30.01.2008 г., изм. с Решение № 31/27.02.2008 г., доп. Решение № 80/30.06.2008 г.; изм. и доп. Решение № 170/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 221/25.06.2009 г., доп. с Решение №242/30.09.2009, изм. и доп.с Решение 285/28.01.2010; доп. Решение 365/21.07.2010 г., изм. реш. №422/28.01.2011 г.; изм.и доп.Решение 94/27.04.2012 г., изм.и доп.Решение № 102/30.05.2012 г., доп.Решение № 121/26.07.2012г.; доп. Решение 188/26.02.2013 г.; доп. Решение № 226/24.06.2013 г.; изм. и доп.Решение № 311/30.01.2014г.; изм. и доп. Решение 371/29.05.2014 г.; решение 430 от 29.09.2014 г.; Решение 464/30.01.2015 г./; изм. и доп. с Решение № 6/25.11.2015 г.; изм. с Решение № 202/30.01.2017 г.; изм. с Реш. № 115/13.07.2017 г. по адм.дело № 147/2017 г. на Адм. съд гр. Ямбол; изм. с Реш. № 207/13.11.2018 г.на Адм. съд. гр. Ямбол, влязло в сила на 05.12.2018 г.; изм. и доп. с Решение № 520/18.12.2018 г.; изм. с Реш. № 169/12.07.2019 г. на Адм. съд гр. Ямбол, влязло в сила на 01.08.2019 г.; изм. и доп. с Решение № 307/29.07.2021 г.; изм. и доп. с Решение № 427/30.05.2022 г./

 

НАРЕДБА № 8 за управление на общинските пътища

В сила от 29.07.2005 г.  

 

НАРЕДБА № 9 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално - декоративни елементи на територията на община Болярово
приета от Общинския съвет на община Болярово с Решение № 219 по протокол № 12/28.07.2005 г., в сила от 30.11.2005 г., изм. с Решение № 396/28.10.2010 г.; изм. с Реш. № 126/04.11.2016 г. на Адм. съд гр. Ямбол, влязло в сила от 29.11.2016 г. 

 

НАРЕДБА № 10 за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

/приета с решение № 513/29.11.2018 г.; изм. с решение № 129/07.06.2019 г. на Адм. съд гр. Ямбол, влязло в сила на 13.04.2020 г./

 

НАРЕДБА № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на община Болярово

/приета с решение № 426/30.05.2022 г./

Публикувана на 01.06.2022 г.

НАРЕДБА №12 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Болярово

приета с Решениe № 65, Протокол № 8 от 29.05.2008 год. от заседание на Общински съвет и влиза в сила в деня на приемането й.

 

НАРЕДБА № 13 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Болярово
Приета с Решение №108 по Протокол № 11 от 17.09.2008 г. на Общински съвет Болярово, в сила от 24.09.2008 г., изм. с решение № 64/28.03.2019 г. на Адм. съд Ямбол, влязло в сила от 25.04.2019 г.

 

НАРЕДБА № 14 за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Болярово
приета с Решение № 193 по протокол № 18 от 30.04.2009 г. на Общински съвет-Болярово 


НАРЕДБА № 15 за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Болярово
приета с Решение № 308 от заседание на Общински свет Болярово, Протокол номер 31/31.03.2010 г., в сила от 23.05.2010 г., изм. и доп. Реш. № 325/28.09.2017 г.

 

НАРЕДБА № 16 за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Болярово
в сила от 14.6.2010 г., изм. с Реш. № 145/25.06.2019 г. на Адм. съд. гр. Ямбол, влязло в сила от 19.07.2019 г.

 

НАРЕДБА № 17 за символите и отличията на община Болярово и празника на град Болярово
приета с Решение № 440/25.03.2011 г. на Общински съвет Болярово, в сила от 26.05.2011 г.


НАРЕДБА №18 за награждаване на талантливи деца, учители и специалисти за постигнати професионални успехи за работа с децата от община Болярово
приета с Решение № 22 от протокол № 2/08.12.2011 г. на Общински съвет - Болярово, в сила от 19.12.2011 г. 

 

НАРЕДБА № 19 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на инвестиционни проекти за поемане на общински дълг в Община Болярово
приета с Решение № 23 по Протокол № 2 от заседание на ОбС Болярово проведено на 08.12.2011 година, в сила от 19.12.2011 г. 

 

НАРЕДБА № 20 за управление на горските територии на община Болярово

приета с решение № 41 от 17.02.2012 год. на Общински съвет-Болярово, протокол № 4, в сила от 27.02.2012 г., изм. с решение № 101/15.05.2019 г. на Адм. съд гр. Ямбол, влязло в сила на 12.06.2019 г.

 

НАРЕДБА № 21 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Болярово
приета с Решение № 99, взето с Протокол № 8 от 30.05.2012 г. на Общински съвет - Болярово, в сила от 21.06.2012 г., изм. с Решение № 176/09.10.2018 г. на Адм. съд гр. Ямбол, влязло в сила от 31.10.2018 г.

 

НАРЕДБА №23 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Болярово
приета с решение № 536, протокол № 46/29.06.2015 г. на Общински съвет - Болярово, в сила от 29.07.2015 г.

 

НАРЕДБА № 24 за приемане, преместване и отписване на деца в общински детски градини на територията на община Болярово
приета с Решение № 200 от Протокол № 20 на заседание на ОбС Болярово проведено на 30.01.2017 г., в сила от 06.03.2017 г., изм. с Реш. № 89/06.06.2017 г. на Адм. съд гр. Ямбол, влязло в сила от 27.06.2017 г.

 

НАРЕДБА № 25 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Болярово
приета с решение № 153/27.11.2020 г., в сила от 26.01.2021 г.

 

НАРЕДБА № 26 за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Болярово 

приета с Решение № 556/30.03.2023 г. на Общински съвет-Болярово  

 

ОТМЕНЕНИ НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОЛЯРОВО

Наредба № 1 на ОбС Болярово за опазване на обществения ред, осигуряване на безопасност на движението, противопожарна безопасност, опазване на околната среда и чистотата, опазване на общественото имущество и реда за търговска дейност в община Болярово, приета на заседание с решение № 41 от протокол № 6 от 22.03.2000 г.

Наредба № 4 /11.02.2005 г. (по чл. 9 от ЗОБ).