Начало » Новини » Новинa
Актуално
МКБППМН ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2008 ГОДИНА

27 Януари 2009

МКБППМН отчете дейността си за 2008 година

Милена Манолова – секретар на комисията

В края на януари Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Болярово проведе своето първо годишно заседание. На него бе обсъден и приет отчета за дейността на комисията през изминалата 2008 г. и се прие План за работата й през 2009 г. Обнови се и състава на комисията.

И през 2008 се запазват факторите от предходните години, определящи извършването на противообществени прояви на територията на община Болярово: нисък жизнен стандарт на ромското население и неблагоприятна семейна среда. През изтеклата година в ДПС са водени на отчет общо 30 малолетни и непълнолетни. От тях: 3 са малолетни (в т.ч. 1 момиче) и 27 са непълнолетни (в т.ч. 4 момичета). Извършени са 3 престъпления от 5 малолетни и непълнолетни. И трите престъпленията са кражби.Няма регистрирани за употреба на наркотични вещества.

И през тази година има отпаднали деца от училищата на територията на общината, въпреки положените усилия за задържането им. Отново най-голям е броят им сред ромските деца. Подадени са 4 сигнала за „дете в риск” на територията на нашата община. Тричленните състави на МКБППМН на свои заседания са разгледали 5 възпитателни дела.

През 2008г. основната дейност на МКБППМН бе предимно социално - превантивната. Във връзка с това се проведе седмица под надслов ”Болярово-зона свободна от наркотици”. Обхванаха се деца от двете училища на територията на общината. Седмицата включваше Общинска конференция на същата тема, конкурси за есе „Доза-обич!”, рисунка ”Не!На дрогата!”, презентации ”Аз знам всичко за дрогата”, като се проведоха и състезания под същия надслов. Съорганизатори на мероприятията бяха община Болярово и Общинското училищно настоятелство.

В Болярово за втора поредна година се проведе общинската конференция „Училището – желана територия за ученика”. МКБППМН взе участие с мултимедийна презентация на тема „Нашите деца и тяхното свободно време”, представена от секретаря на комисията. В края на годината членове на МКБППМН съвместно с Общинското Училищно настоятелство участваха в изготвянето на проект „Заедно – да станем по-добри!” за работа с деца с агресивно поведение. Дейностите, заложени в него, имат за цел да променят светогледа на тези деца, както и да изградят у тях по-здрава ценностна система и нагласа към заобикалящия ги свят. Едновременно с това МКБППМН разширява и обогатява работата си с родителите на проблемните деца. Обхождат се семействата на децата, отпаднали от училище, поддържат се интензивни контакти с училищните комисии за превенция на противообществените прояви. Правени са проверки на питейни заведения, в които се предлага алкохол и спазване на въведения вечерен час за учениците. Няма установени нарушения на територията на общината през годината.

През 2008 г. към МКБППМН работят 4 обществени възпитатели, като контролът върху дейността им се извършва от секретаря и председателя на комисията. Планира се през 2009г. да се създаде Клуб на обществения възпитател, в който всички обществени възпитатели ще се срещат с членовете на Комисията ежемесечно и ще споделят своя опит по отношение на деца с рисково поведение и застрашени от отпадане от училище ученици.

  •