Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПОДГОТВЯ СЕ НОВ ПРОЕКТ

10 Февруари 2009

Подготвя се нов проект

Янка Микова

Общината подготвя проект „Създаване на условия за дългосрочно опазване и поддържане на местообитания и видове в района на община Болярово”. Проектът е насочен към формиране на гражданска позиция и ангажираност по проблемите с биоразнообразието и Натура 2000 сред населението. Предвидените дейности включват: строителство на информационен център „Натура 2000” в Малко Шарково, картиране на находищата на защитени птици – ливаден блатар, малък креслив орел, черен щъркел, орел змияр, малък орел, синявица и вечерна ветрушка. Ще се поставят гнездилки на синявицата и вечерната ветрушка. Ще се изготви и атлас на защитените птици на територията на общината, цветни брошури, филм за информационния център и др. Във връзка с това на петнадесетото си заседание местната власт реши общината да кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” с проект „Създаване на условия за дългосрочно опазване и поддържане на местообитания и видове в района на община Болярово”.

  •