Начало » Новини » Новинa
Актуално
НАТУРА 2000

16 Март 2009

Натура 2000

Защитени са царският орел, белоопашатият мишолов, малкият и голям креслив орел и др. видове птици

Десислава Атанасчева

Кметът на община Болярово Христо Христов, както кметовете и кметски наместници на селата Мамарчево, Малко Шарково, Шарково, Воден и Крайново и директорът на общинска служба „Земеделие” взеха участие в среща във връзка с обсъжданията на проекта за опазване на дивите птици „Дервентски възвишения” по покана на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Срещата се проведе на 06 март в Елхово.

На присъстващите бе представен проект на заповед за защитена зона „Дервентски възвишения” видове - предмет на опазване в зоната и свързаните с нея мерки и ограничения.

Зоната се обявява с цел опазване на защитени видове птици като царски орел, белоопашат мишелов, малък и голям креслив орел, осояд и др., както и техните местообитания.

Това е поредната 5-та защитена зона на територията на област Ямбол. Тя обхваща землищата на 16 села - Мелница, Лесово, Чернозем, Малко Кирилово, Раздел, Вълча поляна, Голям Дервент, Лалково, Славейково от община Елхово и Мамарчево, Малко Шарково, Ситово, Шарково, Иглика, Крайново и Воден от община Болярово.

До 18 март, заинтересованите лица могат да подават писмените си становища, възражения и предложения до министъра на околната среда, относно забраните и ограничителните режими

  •