Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАСЕДАНИЕ НА МКБППМН

16 Март 2009

Заседание на МКБППМН

Създава се Консултативен кабинет към комисията и Приемна на обществения възпитател

Милена Манолова – секретар на комисията

На свое заседание от 14 март Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Болярово взе решение за създаване на Консултативен кабинет, в който да работи Приемна на обществения възпитател, където по предварително изготвен график, възпитателите от Местната комисия ще дават дежурства от 13 до 17ч. В приемната ежедневно ще се консултират деца, родители, преподаватели и граждани. Обществените възпитатели, които са специалисти по определени предмети, по изготвен график ще осъществяват безплатни консултации по отделните дисциплини за всички желаещи ученици. Консултативните дейности имат за цел преодоляване на установените проблеми, чрез набелязване на конкретни стъпки за разрешаване затрудненията при децата и родителите. Срещите са периодични и целят проследяване на отделните случаи.

Друга основна дейност на Консултативния кабинет е изготвяне и разпространение на анкети сред учениците и родителите за причините за бягствата на учениците, лошата дисциплина и други пагубни явления сред подрастващите. След това информацията ще бъде обобщавана и ще бъдат изпращани предложения до ръководствата на училищата за отстраняване на тези негативни фактори.

  •