Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЯВЛЕНИЕ

19 Март 2009

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛСКА

О Б Я В Л Е Н И Е

№ АБ -11- 68 от 18. 03.2009 година

Управление С, УТ и БКС при Община Болярово на основание чл.121ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е изработен Подробен Устройствен План- План за регулация и застрояване на ПИ №№ 0500 85, 050086, 050087, 050088, 050089, 050090, 050091 , Местност „Училищни ниви”, по КВС на землището на с.Малко Шарково, Община Болярово

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват одобрения ПУП- ПРЗ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление пред ЕРС чрез Кмета на Община Болярово

СПЕЦИАЛИСТ “С,УТ и БКС”……………………

/Зл.Иванова/

  •