Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАПОВЕД

19 Март 2009

ОБЩИНА БОЛЯРОВО , ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ РД- 5- 103/ 17.03.2009г.

Във връзка с постъпило искане от Георги Колев Тончев ЕГН 5007059062 от с.Ситово, ул.”Черно море” №1 на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ, въз основа решение на Общински експертен съвет при Община Болярово - Протокол № 1 от 16. 03.2009 год.

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен Устройствен План-План за регулация на УПИ ХХ кв.297 по КВС на с.Ситово ,Община Болярово

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:……………………

ХХ/ ЗИ /Христо Христов/

  •