Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАПОВЕД №РД-5-103

19 Март 2009

ОБЩИНА БОЛЯРОВО , ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ РД- 5- 102 / 17.03.2009г.

Във връзка с постъпило искане от Иван Костадинов Новаков ЕГН 4403315765 от гр.Сливен, ул.” Братя Миладинови” № 12-А-45 и Красимир Димитров Димитров ЕГН 5711065800 от гр. Сливен, ул.” Братя Миладинови” №16 ап.11 на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ, въз основа решение на Общински експертен съвет при Община Болярово - Протокол № 1 от 16. 03.2009 год.

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен Устройствен План-План за регулация на ПИ № 43 кв. 10 по рег. план на с.Камен връх Община Болярово.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:……………………

ХХ/ ЗИ /Христо Христов

  •