Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАПОВЕД №РД-5-101

19 Март 2009

ОБЩИНА БОЛЯРОВО , ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ РД- 5- 101/17.03.2009г.

Във връзка с постъпило искане от Янко Георгиев Симеонов ЕГН 5408149041 от гр. Болярово ул.”Кирил Маджаров” №1 на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ, въз основа решение на Общински експертен съвет при Община Болярово - Протокол № 1 от 16. 03.2009 год.

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен Устройствен План-План за регулация и застрояване на ПИ № 300 кв.36 по рег. план на гр. Болярово.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:……………………

ХХ/ ЗИ /Христо Христо

  •