Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО

30 Април 2009

Осемнадесетото заседание на Общински съвет Болярово

Янка Микова

С обсъждане и приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2009 – 2011 г. започна осемнадесетата поредна сесия на местната власт, която се проведе на 30 април. Общинските съветници разгледаха и приеха информация за тенденциите на престъпността, криминалната обстановка и проблемите по охраната и опазването на обществения ред на територията на общината. На обсъждане бе подложена и организацията на работата на общинската администрация по изпълнение разпоредбите на Закона за вероизповеданията, както и информацията за състоянието на гробищните паркове по населени места. Във връзка с това се прие Наредба № 14 за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Болярово.

На осемнадесетото си заседание ОбС разгледа и прие докладни записки относно: предоставяне под наем на земеделски земи /пасища и мери/ общинска и държавна собственост на територията на общината; предложение за продажба чрез явен търг и с условия - на недвижим поземлен имот № 69208.501.684 с площ 24835 кв.м. и застроена площ 4205 кв.м. с 11 сгради, с начин на трайно ползване „Комплекс за здравеопазване” по кадастралната карта на с. Стефан Караджово, община Болярово, частна общинска собственост по акт № 3058 от 27.11.2008г. или учредяване и регистриране на смесено търговско дружество с условия - с учредители Община Болярово и частно търговско дружество с включване в капитала на дружеството като апортна вноска недвижимия поземлен имот на общината; отпускане на еднократна помощ на нуждаещите се граждани; създаване на доброволно формирование за защита при бедствия в община Болярово; предложение на безвъзмездно право на строеж на църковно настоятелство гр. Болярово върху 25 кв.м. за изграждане на православен християнски кръст в недвижим имот – частна общинска собственост на общината и представляващ: пасище, мера в местността „Бах тепе” с площ 3989,00 кв.м., девета категория, съставляващ поземлен имот 000651 по картата на възстановената собственост на землище Болярово с условие след като се изгради, поддържането и охраната на християнския кръст да се извършва от общината; предложение за удължаване срока на договори за наем на язовири публична общинска собственост на община Болярово от 3 на 5 години с предварително внасяне на сумите за наема и влагане на инвестиции по почистване и укрепване на язовирите, съгласно изискванията на гражданската защита.

  •