Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДАВА СЕ ХОД ЗА РАЗВИТИЕ НА „КОМПЛЕКСА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” В СТЕФАН КАРАДЖОВО

30 Април 2009

Дава се ход за развитие на „Комплекса за здравеопазване” в Стефан Караджово

Янка Микова

На заседание през месец февруари тази година ОбС реши да се направи допитване до населението на Стефан Караджово за бъдещото ползване и експлоатация на „Комплекса за здравеопазването”. Във връзка с това на 7 април кметът Трифон Милчев насрочи среща на общинското ръководство с жителите на селото. На събранието специалистите юристи разясниха становище за положителните и отрицателните страни при продажба на имота или за бъдещото му ползване при изграждане на публично-частно партньорство чрез смесено търговско дружество на община Болярово и частно търговско дружество. След обсъждане Общото събрание взе решение – бъдещото ползване на „Комплекса за здравеопазване” в Стефан Караджово да се извърши чрез явен търг след решение на ОбС, съгласно Наредба № 5 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

На основание чл. 47 от Закона за допитване до народа, Общото събрание задължи кмета на общината да внесе гласуваното решение на осемнадесетото заседание на ОбС. Трима лицензирани оценители – ЕООД „Инвестпроект”от Елхово, ЕТ „Валсим” от Ямбол и ЕТ „Сюрвейанс” от Бургас – изготвиха самостоятелно оценка на имота. Пазарните оценки се съхраняват в отдел „Общинска собственост”. След задълбочено обсъждане на бъдещата съдба на санаториума, вземайки предвид решението на Общото събрание и на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, общинските съветници разрешиха продажбата на „Комплекса за здравеопазване” в Стефан Караджово на явен публичен търг при следните условия: да бъде ползван само като заведение за социални услуги и социална дейност по предназначението на имота за балнеолечение; в срок от две години и половина от подписването на договора да се извърши ремонт и да започне лечебна дейност; при просрочване на срока да се развали договора като на общината да се върне имота без да се възстановява сумата по прехвърлянето на имота и изплати на общината неустойка 30% от стойността му; за общината да има предоставени през годината постоянно определени три стаи за балнеолечебна дейност.

  •