Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В БОЛЯРОВО ЗА ПРИВЛЕЧЕНИТЕ И ИЗРАЗХОДЕНИ СРЕДСТВА ПО ФОНДОВЕТЕ НА ЕС. РАЗРАБОТЕНИ И ПРИЕТИ ПРОЕКТИ И СТЕПЕН НА ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ.

28 Май 2009

Отчет на Общинската администрация в Болярово за привлечените и изразходени средства по фондовете на ЕС. Разработени и приети проекти и степен на тяхната реализация.

Един от начините за решаване на значими местни проблеми и реализирането на разнообразни инициативи в общината е външното финансиране чрез кандидатстване с проекти на конкурсен принцип пред различни фондове и програми на ЕС. Това се разбра от докладната записка с вносител кметът на общината Христо Христов на двадесетото заседание на Общинския съвет.

Целта на отчета на Общинската администрация е да представи проектната 2008 година, привлечените средства и приноса на общината за тяхното реализиране. Във връзка с това през годината са одобрени и реализирани петнадесет на брой проекта, като по-съществените от тях са в сферата на инфраструктурата, социалните дейности, културата, образованието и религията.

В областта на ИНФРАСТРУКТУРАТА със средства от Републиканския бюджет и Министерството на финансите се реконструираха пътищата Оман-Деница, Воден-Крайново, Ситово-Шарково, М.Шарково - Г.Шарково - на обща стойност 149 500 лв.

През периода 2008 – 2009 г. МОСВ-ПУДООС гр. София финансираха канализацията в с. Ст.Караджово на стойност 500 хил. лв. Беше направена и подмяна на част от етернитови водопроводи с тръби от полипропилен в с.Воден - на обща стойност от 268 хил. лв. Предстои ІІ-ри довършителен етап на канализацията в с. Ст. Караджово и реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа в с.Воден.

От програма „Фар” към МРРБ бяха финансирани проектите „Укрепване на р. Поповска с. Попово” на стойност 1 200 000 лв. и „Укрепване на р. Поповска – юг и север” на стойност 600 000 лв.

С цел популяризиране на екотуризма между общините Болярово и Кофчаз по програма на ФАР-ТГС на стойност от 306 000 лв. бе изграден информационен център в с. Воден и чакълирана двукилометрова пътна ивица до археологичния комплекс.

През месец май 2008 г. е подаден проект „ Създаване на условия за подобряване на базовата инфраструктура в град Болярово" пред оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г." Целта е да се подготвят пълни и качествени инвестиционни документи за доизграждане на канализационната мрежа на гр. Болярово, изграждане на общ довеждащ колектор и пречиствателна станция, с които да се кандидатства за финансиране. Търсеното финансиране е в размер на 123 500 лева.

В началото на месец юни е подадено проектно предложение за техническа помощ разработване на инвестиционни проекти за закриване и рекултивиране на нерегламентираното сметище в гр. Болярово и за оползотворяване на отпадъците от животински и растителен произход чрез повторна употреба и/или вторично извличане на материали и енергия. Общата стойност на търсеното финансиране е в размер на 255 500лв.

От фонда към Министерството на икономиката за грантово финансиране и Международния финансов консорциум „Козлодуй” се вложиха 140 456 лв. за подмяна на уличното осветление в няколко населени места с енергийно ефективно. Проектът се управлява на национално ниво.

В сферата на социалните дейности от СИФ към МТСП за стойност от 469 000 лв. се преустрои училищната сграда в с. Воден в „Микродом за възрастни хора”. В края на 2008 г. приключи първият етап от строителството, а в настоящия момент тече процедура по избор на изпълнител за втория етап на довършителните дейности по СМР на стойност 605 хил.лв. и обзавеждане на дома на стойност 94 999 лв., финансиран този път по програма на „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”. Тук предстои разширяване на дома за обхват на 25 домуващи при предвидените досега 17 души с основна подмяна на покривната конструкция и в останалата част на сградата. Пусковият срок на обекта е предвиден за 05.12.2009г. по договор.

През 2008 г. се извърши ремонт и преустройство на сградата на бившата детска градина в гр. Болярово „Калина Малина”, финансиран от проект „Красива „България” на стойност 222 090 лв. с цел създаването на Дом за възрастни хора с физически увреждания. През месец ноември 2008г. завършиха строително-ремонтните дейности. За да започне да функционира първата институция, представляваща грижа за възрастни хора, на общината бяха отпуснати от фонд „Социално подпомагане” към МТСП сумата от 28 485 лв. за проект „Обзавеждане на дом за възрастни хора в гр. Болярово”. На по-късен етап беше прието с решение №186 от 27.04.2009 г. на Общински съвет гр. Болярово откриването на социалната услуга „Защитено жилище за възрастни” с капацитет 11 потребители.

Спечелен по програма „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” е и проект, предстоящ за реализация през 2009 г. в с.Мамарчево, където сградата на детската градина ще се преустрои в обществена трапезария на стойност 68 хил. лв.

На този етап от време се реализира и проект на НПО „За достойни старини”, финансиран с обща сума от 87 132 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който осигурява работа на 22 души, като домашни помощници и лични асистенти, обгрижващи 68 души - нуждаещи се стари хора.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се изпълнява и проектът на Общинското училищно настоятелство „Чрез изкуство към промяна”, който е на стойност 94 436 лв. с мероприятия за реална интеграция на децата и учениците от ромски произход и връстниците им от българския етнос.

Беше осигурена безплатна топла храна за 160 жители на общината, частично финансиран от проект по фонд „Социално подпомагане” в размер на 8 800 лв. В момента функционира като Обществена трапезария за 200 души.

По програма „От социални помощи към заетост” се осигури работа на 65 души, от които 18 са назначени като домашни помощници.

През 2008 г. се реализира и проект на Ямболската търговско-промишлена палата „ЕДЕН СТРАНДЖА” за икономическото развитие на Странджа-Йълдъз, чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата. Проектът се финансира по програма ФАР-ТГС с инвестиции на територията на община Болярово в размер на 204 455 лв.

В сферата на културата и религията със средства от Министерството на извънредните ситуации бяха ремонтирани църквите в с. Камен връх за 70 431 лв., в с. Ружица за 105 700 лв. и в с. Златиница - 63 193 лв.

По проект на читалище „Възраждане” е извършен частичен ремонт за 19 622 лв., финансиран от Министерството на културата. С 50 000 лв. се ремонтира читалището в с. Ст.Караджово, където се извършиха ремонтно възстановителни работи. С финансирано от Американското посолство проект се подобриха условията за провеждане на мероприятия в читалище „Светлина” с. Мамарчево на стойност 10 000 лв. Читалищата в гр.Болярово, с. Воден, с. Мамарчево и с. Ст.Караджово получиха по 1 000 лв. от Министерството на културата по проект за компютри и закупуване на литература.

В сферата на екологията бе внесен проект „Създаване на условия за дългосрочно опазване и поддържане на местообитания и видове в района на община Болярово” по програма „Околна среда” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Проектът е насочен за опазване на биоразнообразието по НАТУРА 2000. Предвижда се строителство на информационен център в с. М.Шарково, поставяне на гнездилки и др. Приблизителната стойност на проекта е около 700 000 лв. и предстои неговото одобряване.

През 2008 г. се изпълни и проект за залесяване на общински земи в Болярово и Воден на обща площ 237 дка. Стойността на безвъзмездното финансиране е в размер на 105 000 лв. от МЗГ - САПАРД.

Внесените проекти, но неполучели все още оценка на одобрение са към: ФАР/МФ - „За по-добра инфраструктура, за по-добър живот в ромския квартал на с. Ст.Караджово” – 399 880 евро; ОП ”Регионално развитие” - СОУ „Д-р П.Берон” - „Модерното училище на младежите в община Болярово” – 999 967 лв.; ФАР/ТГС – „Селският туризъм - нов начин на живот и туристическа дестинация в община Болярово и община Кофчаз” – 147 789 евро; ПКЗНБАК – „Читалищна сграда в с. Странджа” – 227 440 лв.; „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” – Ремонт на църквата в гр. Болярово – 127 273 лв.

В настоящия момент се подготвя документация за повторно внасяне на пътя Горска Поляна – Странджа. Подготвя се и проект за „Залесяване на изоставени земеделски земи и голини” от общински горски фонд по Наредба № 22 07.07.2008г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 223 – „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Оперативна програма „Развитие на селските райони” на стойност 407 000 лв.

По Оперативна програма „Развитие на селските райони”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” се подготвя документация за проект: „Реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа – гр. Болярово”; „Комплексен проект за реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа и канализация с изграждане на пречиствателно съоръжение – с.Мамарчево”; „Общ комплексен проект за подмяна на водопровода и изграждане на пречиствателни съоръжения в селата Г.Крушево - Попово, Мамарчево – Воден”. По мярка 322 - „Обновяване и развитие на населените места” се подготвя проект „Реконструкция и благоустрояване на Централна градска част – гр.Болярово”

Видно е, че привлечените средства за община Болярово от проекти за 2008г. възлиза на обща сума 3 991 248 лв., от които съфинансираните средства от общината са 242 000 лв., а чистите приходи - 3 749 248 лв.

Наложените през 2008 г. санкции на спрени и забавени плащания от ЕС по някои от програмите като САПАРД и ФАР не указаха голямо влияние върху степента на усвояване и изразходване на средства по проектни предложения от общината. От протоколите на наблюдаващите и проверяващите органи по изпълнението на проектите се разбира, че няма допуснати груби нарушения по реализирането им, вследствие на което да са наложени санкции на общината, а направените забележки по корекции на довършителните дейности са своевременно отстранявани. Документацията по проектните предложения се води и съхранява правилно от отдел „ЕИЕП”.

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за регионалното развитие Общински съвет Болярово прие отчета на Общинската администрация за привлечените и изразходени средства по изпълнението на реализираните проекти по фондовете на ЕС.

  •