Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЛРС „СТРАНДЖА”

30 Май 2009

С едноминутно мълчание в знак на почит към загиналите при тежкия пътен инцидент на връх Бакаджик започна Общото събрание на ЛРС „Странджа” Болярово.

„Нашият ловец запази правота си да ловува 50 вида дивеч, защото съвсем по европейски заговори за устойчивост при ползването и стопанисването на дивеча, за етика и морал при взаимодействието между ловец и природа” – сподели в отчетния си доклад Димитър Драгоманов. Ловностопанската дейност се води от изискванията на ЗЛОД, ППЗЛОД и Устава на сдружението. Запасите от благороден елен, сърна и дива свиня се стабилизират за разлика от запасите от заек, които остават незадоволителни. След успешното стартиране на националната програма за изкуствено отглеждане на яребица се забелязва стабилизиране и на този вид. Община Болярово съвместно с ЯТПП и с пари от ЕФ изградиха първите волиери в България за доотглеждане на фазани, яребици и кеклици. Закупени са 1600 птици, които успешно са разселени по дружинки. Пролетният дивеч също осигурява много емоции и успехи на ловците. За съжаление малко са слънчогледовите масиви и няма добра концентрация на гургулица. Хищните видове дивеч заемат съществен дял от фауната в района на Болярово. През отчетния период, споделя Димитър Драгоманов, не са провеждали хайки, поради промени в ЗЛОД. ЛРС е регистрирано по ЗЮЛНЦ и неговата дейност се ръководи от ОС.

Последва доклад на Контролно-ревизионната комисия за 2008 г., представен от Дойчо Янев. Няма констатирани нарушения, средствата са изразходвани законосъобразно. Госпожа Кръстева прочете проектобюджета на ЛРС за 2009 г., който бе приет от делегатите на Общото събрание. На обсъждане бе подложен и Устава на сдружението. Димитър Драгоманов разясни новите моменти в него, след което той бе гласуван единодушно. Последва избор на Управителен съвет. Чрез явно гласуване за членове бяха избрани: Христо Христов, Димитър Драгоманов, Христо Петров, Трифон Милчев, Цветан Кръстев, Здравко Иванов и Манчо Димитров. За председател бе определен Христо Христов. Избра се и Контролно-ревизионни комисия от трима души – Дойчо Янев, Костадин Панайотов и Димитър Стойчев, с председател Дойчо Янев.

Представител на Общото събрание на Националното ловно-рибарско дружество е председателят на ЛРС „Странджа” Христо Христов.

Янка Микова

  •