Начало » Новини » Новинa
Актуално
З А П О В Е Д

5 Юни 2009

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

8720 гр. Болярово, ул. “ Димитър Благоев” №7, тел. 04741/62-50, факс 04741/64-30

[email protected]

З А П О В Е Д

№ РД-5- 205/18.05. 2009 г.

Относно: Осигуряване пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите и горите на община Болярово по време на пожароопасния летен период на 2009 г.

На основание заповед № РД 01/0030 от 11.05. 2009 г. на Областен управител на област Ямбол, Указания изх. № 0400-8/ 25.03. 2009 г. на Председателя на Държавна агенция по горите и чл.44, ал.1, т.11 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе инструктивно съвещание с кметовете и кметските наместници на населените места на 27.05. 2009 г. В това инструктивно съвещание участие да вземат: ръководителите на Земеделски кооперации, частни стопани, ЕТ, ръководители на сдружения, които обработват земеделска земя засята с есенници и притежават техника, която ще вземе участие в прибирането на реколтата. За участие в съвещанието да бъдат поканени представители на В и К, Полицейски участък, Уч.СПБС, Държавно лесничейство, Далекосъобщения, Електроснабдяване, Граничен Полицейски участък, Пътно управление и др.

2. Собствениците на земеделска техника, участваща в прибирането на реколтата да подадат писмено искане в УчСПБС гр. Болярово за извършване на проверка и инструктаж, като заплатят съответната такса по тарифа №4. За провеждане на инструктаж да се търси инспектор Ненов на сл. телефони: служебен 04741/62-60, дом. 04741/ 62-56.

3.Всяка земеделска техника по смисъла на § 1, т.2 от допълнителните разпоредби на Наредба № І- 153/23.07.1999 г. да е с изпълнено изискване за регистрация по чл. 32, ал.1 и с издаден протокол по чл.40 след поставен знак от Контролно-техническата инспекция, съгл. чл. 39 и заверена техническа изправност.

4. Кметовете и кметските наместници на населените места да проведат занятия със сформираните гасачески групи по населени места като уточнят: сигнал за оповестяване, място за събиране, вид на подръчните противопожарни уреди, превозното средство за извозване до огнището на пожара и др.

5. Кметовете и кметските наместници, съвместно с представители на В и К по населени места да извършат проверка на уличното противопожарно снабдяване /отремонтиране и обозначаване на пожарните хидранти, напълване на водоемите за пожарни нужди и осигуряване на подстъпи до тях/.

6. Да се извърши разораване около населените места, сметища и гробища на противопожарни ивици с широчина не по-малко от 6 м.

7. Кметовете и кметските наместници на населените места да издадат свои заповеди за начините на съхранение на грубите фуражи, горими материали и др. в личните дворове, в близост до жилищни сгради и в изоставени и необитаеми сгради. За съдействие да се търси инспектор Ненов: сл. тел. 04741/62-60. Да организират разгласяване на Наредба І-153/ 23.07.1999 г. за опазване на зърнените храни и фуражите от пожари на територията на съответното кметство.

8. Кметовете и кметските наместници на населените места да представят в Уч. С “Пожарна безопасност и спасяване” – гр. Болярово схеми с разположението на житните масиви, с нанесени пътища за придвижване на противопожарната техника и разположение на водоизточниците.

Срок: 12.06. 2009 г.

9. Информиране на населението, чрез местните средства за масово осведомяване за пожарната опасност и противопожарните мерки през пожароопасния летен период и при усложняване на пожарната обстановка.

10. Във връзка с изменението и допълнението в § 1 на Закона за опазване на земеделските земи /ДВ бр.14/2000г./ категорично забранявам паленето на огън, изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи.

11. При възникване на пожар кметовете и кметските наместници незабавно да вземат мерки за неговото ликвидиране, а при невъзможност да се търси УчСПБС- Болярово- тел. 160 и 04741/62-60.

12. При възникване на големи и сложни пожари на територията на Общината незабавно да се свикват щабовете, съгл. чл. 65, ал.2, т.2 от Закона за защита при бедствия с цел вземане на спешни мерки.

13. За неизпълнение и нарушение на Наредба № І- 153 за опазване на зърнените храни и фуражи от пожари ще се търси строга административно- наказателна отговорност.

14. За изпълнение на мероприятията да се докладва писмено на Областен управител- Ямбол до 12.06. 2009 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните и заинтересовани лица, работещи на територията на община Болярово за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се помести във вестник “Крайгранична искра”.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-кмета на община Болярово Жельо Стойков Желев и инспектор в РСПБС- Елхово- Никола Димитров Ненов.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО: _________________

  •