Начало » Новини » Новинa
Актуално
УВЕДОМЛЕНИЕ

18 Юни 2009

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.4 , ал .2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда и във връзка с кандидатстване на Община Болярово по Програмата за развитие на селските райони с проект : „ Реконструкция на водопроводната и доизграждане на канализационната мрежи на с.Мамарчево и проектиране на пречиствателно съоръжение ” Община Болярово уведомява жителите на с. Мамарчево , че има инвестиционно намерение за доизграждане на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежи, проектиране и изграждане на пречиствателно съоръжение /модул/ в имот 020601, находящ се в местността „ Бахчалъка ” по КВС на с.Мамарчево.

1. Данни за възложителя : Община Болярово , гр.Болярово, ул.”Димитър Благоев „ № 7 , лице за контакти : Пенка Атанасова- еколог на община Болярово .

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност;

Основните процеси на инвестиционно намерение включват : реконструкция на цялата водопроводна мрежа мрежа на с. Мамарчево, чрез полагане на нови полипропиленови тръби, доизграждане на канализационната мрежа, проектиране и строителство на пречиствателен модул.

Изграждането на пречиствателното съоръжение е неразделна част от проекта за външна водопроводна и канализационна мрежа. Отпадъчните води от канализационната мрежа достигат до събирателния колектор и от там през разпределителя влизат в модулите на пречиствателното съоръжение. Този тип МПСОВ са особено подходящи за малки населени места. Основните им предимства са: Малка площ и минимални енергийни разходи. Пречистването е двустепенно –механично и биологично;

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение- няма;

4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура- с. Мамарчево ЕКАТТЕ 46958 , община Болярово , имот № 026001 , местността „ Бахчалъка ” , категория на земята – пета.

Не се предвижда промяна на съществуващата или направа на нова пътна инфраструктура, не се очаква трансгранично въздействие, не се засягат защитени територии или зони .

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията- не се предвижда използване на природни ресурси по време на строителството или експлоатацията на обекта .

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират – битови отпадъци и строителни отпадъци , утайки от пречиствателното съоръжение.

  •