Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДНЕВЕН РЕД НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС БОЛЯРОВО

18 Юни 2009

Дневен ред на двадесет и първото заседание на ОбС Болярово

Янка Микова

С обсъждане на отчета за организацията на работата на общинската администрация по изпълнение на разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта на територията на община Болярово и приемане на Програма за управление на спортната дейност ще започне двадесет и първото заседание на местната власт, което ще се проведе на 25 юни от 09,30 часа. Предстои да бъдат гласувани отчетите за работата на кметските наместници на селата Камен връх, Денница и Оман, както и отчетът за организацията на работата на общинската администрация по Закона за концесиите и Наредбата за концесиите.

На двадесет и първото си заседание общинските съветници ще разгледат и обсъдят докладни записки относно: състоянието на селскостопанския отрасъл в общината, подпомагане, проблеми и мерки за тяхното решаване; отпускане на еднократна помощ на нуждаещите се граждани от община Болярово; предложение за включване на библиотеки от общината в програмата „Глобални библиотеки – България”, изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината.

Заседанието ще завърши с изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

  •